nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE ! G. 6840.2a.2017

Platerów dn. 24.10.2017 r.


G. 6840.2a.2017


O G Ł O S Z E N I E  !
                       Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r, poz. 2147 ze zmianami /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/  


O G Ł A S Z A M


PIERWSZY    p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

 

1.    Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr działki  51 o pow. 0,2300 ha, położona w obrębie HRUSZNIEW gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem W12N, teren zieleni niskiej, dna dolin -  wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00015020/1.       
Dział  III księgi wieczystej „ciężary i ograniczenia” i dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawierają    
       wpisów.
       Działka (Łąka klasy IV)  położona poza zwartą zabudową wsi, w sąsiedztwie znajduje się  rzeka oraz   
       sąsiadujące grunty rolne (łąki).  Dojazd   drogą gruntową wewnętrzną  w słabym stanie.
       Podstawa sprzedaży – uchwała nr XXIX/188/2017  Rady Gminy w Platerowie z dn. 9 czerwca 2017 r.
       Cena wywoławcza nieruchomości  3900 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych)  netto,  zwolniona
       z podatku Vat.
      Wadium w wysokości 390 zł, minimalne postąpienie 39 zł.


Uwaga!  
Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14 (Sala Narad) W DNIU  30 listopada 2017 roku (czwartek) o godzinie 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru nieruchomości,  której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie  nieruchomości,  
na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów (decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ;
najpóźniej w dniu 27 listopada 2017 roku (poniedziałek).Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:
1.    Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2.    Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3.    Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
      * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej osoby prawnej
      * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4.  Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
5.   Dowód wpłaty wadium.


Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przyczyny), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
 Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu  26.10.2017 r.
Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej gminy Platerów.
Informacji można uzyskać pod nr telefonu  83/3591011  lub 83/3578447                                                

WÓJT   GMINY

Jerzy   Garucki

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl