slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych G. 6840.2a.2017

Platerów dn. 30.03.2017 r

G. 6840.2a.2017


O G Ł O S Z E N I E  !

Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r, poz. 2147 ze zmianami /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/  

O G Ł A S Z A M
PIERWSZY p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

1.    Lokal mieszkalny, oznaczony nr 2 ( na I piętrze) wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego mieszkania  piwnicą oznaczoną nr IV, w budynku (80;1)  Ośrodku Zdrowia w Platerowie,  z udziałem w gruncie działki  oznaczonej numerem 80 o pow. ogólnej 0,19 ha wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00019001/0  i  udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy ulicy Kościelnej nr 17 w Platerowie. Lokal  mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,92 m2  wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 4,43 m2 zostaną wyodrębnione w trybie ustawy o własności lokali w drodze umowy z nabywcą lokalu a zarząd nieruchomością wspólną odbywał się będzie na zasadach określonych w rozdziale 4 tej ustawy a  do czasu ustanowienia umownego zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.  Powierzchnia użytkowa  lokalu mieszkalnego i przynależnej piwnicy  w stosunku do powierzchni użytkowej budynków, określona w ułamku  wynosi 6535 / 71439.  Taki sam jest udział ułamkowy w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


2.    Garaż oznaczony nr 3 wykazany jako odrębny segment, w budynku (nr 80;2), o powierzchni użytkowej 19,35 m2,  z udziałem w gruncie działki  oznaczonej numerem 80 o pow. ogólnej 0,19 ha wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00019001/0  i  udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy ulicy Kościelnej nr 17 w Platerowie. Zostanie wyodrębniony w trybie ustawy o własności lokali w drodze umowy z nabywcą lokalu a zarząd nieruchomością wspólną odbywał się będzie na zasadach określonych w rozdziale 4 tej ustawy a  do czasu ustanowienia umownego zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Powierzchnia użytkowa  garażu  w stosunku do powierzchni użytkowej budynków, określona w ułamku  wynosi 1935 / 71439.  Taki sam jest udział ułamkowy w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  

 

Położenie nieruchomości :
- w otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem A7U , tereny zabudowy usługowej.
- w centrum miejscowości gminnej, z pełnym wyposażeniem w media - linia energetyczna, telefoniczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna,  z dojazdem drogą asfaltową a w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kościół.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- nie zawiera wpisów.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Budynek  Ośrodka Zdrowia jest podpiwniczony mieszkalno-użytkowy, trzykondygnacyjny, murowany.
W podpiwniczeniu znajdują się komórki gospodarcze (tzw. piwnice) oraz kotłownia zasilana piecem węglowym ogrzewającym cały budynek, skład opału oraz inne pomieszczenia.
Cały parter budynku przeznaczony jest na usługi zdrowotne i  jest wyłączony ze sprzedaży.
Pierwsze piętro budynku  zajmują lokale oznaczone numerami 1; 2; 3.  
Drugie piętro zajmują lokale oznaczone nr 4; 5 i 6.
Lokal nr 6 wyłączony jest ze sprzedaży -  zajmuje go Pogotowie Ratunkowe.
Termin zagospodarowania nieruchomości – już zagospodarowana.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
o    Lokalu mieszkalnego nr 2 z przynależną piwnica nr IV, wynosi  82000 zł netto (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)  zwolniona  od podatku Vat.
Wysokość wadium 8200 zł;  minimalne postąpienie 820 zł.
o    Garażu  nr 3  wynosi  8600 zł netto (osiem tysięcy sześćset złotych) zwolniona od podatku Vat.
Wysokość wadium 860 zł;  minimalne postąpienie 86 zł.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr XVI/176/2017 Rady Gminy w Platerowie z dn. 17.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

3.    Nieruchomość  oznaczona nr działki  262 o pow. 0,3821 ha, położona w obrębie HRUSZEW gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem H4aMR  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową,  wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00010376/6.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”-  zawiera wpis „ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu 1 .
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Działka położona na obrzeżach zwartej zabudowy wsi, w sąsiedztwie znajduje się  zabudowa zagrodowa siedliskowa oraz tereny nie zabudowane rolne i leśne. Dojazd utwardzoną  drogą  powiatową. Zabudowana jest „budynkiem  drewnianym  - do rozbiórki”, częściowo zawalonym.
Termin zagospodarowania nieruchomości –  w ciągu 5 lat od nabycia.
Cena wywoławcza  nieruchomości określona przez biegłego 29000 zł netto + podatek Vat 23%.
Wadium w wysokości 2900 zł, minimalne postąpienie 290 zł.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr XLIV/235/2014 Rady Gminy w Platerowie z dn. 31.10.2014 r.

Uwaga!  
Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14 (Sala Narad) W DNIU  09 maja 2017 roku (wtorek) o godzinie 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru nieruchomości,  której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie  nieruchomości,  
na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów
(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ;
najpóźniej w dniu 05 maja 2017 roku (piątek).

 

Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej osoby prawnej
- w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4.  Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
5.   Dowód wpłaty wadium.
Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przyczyny), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu  30.03.2017 r.
Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej gminy Platerów.
Informacji można uzyskać pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

WÓJT   GMINY

Jerzy   Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl