slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Platerów z dnia 17 maja 2024 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 poz. 344 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 58/2 (w części)
o powierzchni 0,04 ha przy całkowitej powierzchni nieruchomości 0,2808 ha, wpisana jest do księgi wieczystej SI2S/00017609/8

Dział IV - „Hipoteki”-brak wpisów

Okres dzierżawy: 10 lat

Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość już zagospodarowana

Opis nieruchomości:

Na części działki przeznaczonej do dzierżawy urządzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przebieg części działki 58/2 przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik  
Nr 2 do Zarządzenia Nr.Or.0050.18.2024 Wójta Gminy Platerów z dnia 17 maja 2024 r.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:

Działka 58/2 w Platerowie położona jest w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu
w terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A9U
z przeznaczeniem pod usługi i drobną wytwórczość.

Czynsz dzierżawny, termin wnoszenia opłat:

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.17.2024 Wójta Gminy Platerów z dnia 17 maja 2024 r. czynsz dzierżawny za działkę 58/2 (w części) wynosi 100 zł. brutto rocznie.

Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do końca września każdego roku dzierżawnego.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń
publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości następuje na podstawie Uchwały Nr II/15/2024 Rady Gminy
w Platerowie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów.

Nieruchomość planowana do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy -Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach.

Umowa dzierżawy określi szczegółowe obowiązki stron.

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Platerowie www.platerow.com.pl BIP, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Platerów na okres 21 dni
tj. od dnia 22 maja 2024 r. do 13 czerwca 2024 r. i w prasie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Platerowie pokój nr 11, tel: 83 359 10 11                                                                          

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl