slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zarządzenie Or.0050.16.2024 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do psrzedazy w miejscowości Czuchów - Pieńki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr Or.0050.16.2024 Wójta Gminy Platerów z dnia 17 maja 2024 r.

WYKAZ

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka oznaczona numerem 994/16 położona w obrębie Czuchów-Pieńki wpisana do księgi wieczystej SI2S/00015021/8. Dział III -„Ciężary i ograniczenia” zawiera wpis: Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością  - ustanowiono nieodpłatnie na czas nieoznaczony służebność gruntową przejazdu i przechodu na całej działce nr 1038/3. Nieruchomość władnąca: SI2S/00024795/0, każdoczesny właściciel działki 1038/4. Uwaga: ww. wpis nie dotyczy wycenianej działki.

Dział IV –„Hipoteki”-brak wpisów.

Powierzchnia nieruchomości: 0,0969 ha

Opis nieruchomości:

Działka położona w miejscowości Czuchów-Pieńki wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi, aczkolwiek położenie w głębi, w drugiej linii zabudowy. Dojazd słaby, drogą gruntową ok. 80 m od drogi asfaltowej. Droga dojazdowa w słabym stanie, częściowo zakrzaczona i zaśmiecona.
Ok. 2/3 powierzchni działki od strony północnej jest zakrzaczona oraz zaśmiecona. W bezpośrednim sąsiedztwie od frontu działek znajduje się stary budynek mieszkalny mocno zaniedbany.

Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 22 m x 47 m. Prąd w odległości 40 m. Woda w drodze asfaltowej 85 m od działki. Kanalizacja w drodze asfaltowej 105 m od działki.

Odległość do miejscowości gminnej Platerów wynosi 4 km, do Łosic 12 km.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dokument określający przeznaczenie terenu:

Uchwała Nr XI/51/03 Rady Gminy Platerów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów.

Wg ww. planu miejscowego przedmiotowa działka 994/16 położona jest na terenach oznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem L4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową.

Cena nieruchomości:  

23750,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) + 23% podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu ponosi nabywca.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia: Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży zgodnie
z uchwałą Rady Gminy w Platerowie Nr LVII/357/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Szczegółowe warunki przetargu zostaną podane
w odrębnym ogłoszeniu.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka oznaczona numerem 994/17 położona w obrębie Czuchów-Pieńki wpisana do księgi wieczystej SI2S/00015021/8. Dział III „Ciężary i ograniczenia” zawiera wpis Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością  - ustanowiono nieodpłatnie na czas nieoznaczony służebność gruntową przejazdu i przechodu na całej działce nr 1038/3. Nieruchomość władnąca: SI2S/00024795/0, każdoczesny właściciel działki 1038/4. Uwaga: ww. wpis nie dotyczy wycenianej działki.

Dział IV –„Hipoteki”-brak wpisów.

Powierzchnia nieruchomości: 0,0809 ha

 

Opis nieruchomości:

Działka położona w miejscowości Czuchów-Pieńki wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi, aczkolwiek położenie w głębi, w drugiej linii zabudowy. Dojazd słaby, drogą gruntową ok. 80 m
od drogi asfaltowej. Droga dojazdowa w słabym stanie, częściowa zakrzaczona i zaśmiecona.
Ok. 2/3 powierzchni działki od strony północnej jest zakrzaczona oraz zaśmiecona.
Na działce znajduje się stara piwnica ziemna.

W bezpośrednim sąsiedztwie od frontu działek znajduje się stary budynek mieszkalny mocno zaniedbany.

Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 19 m x 45 m. Prąd w odległości 25 m. Woda w drodze asfaltowej 60 m od działki. Kanalizacja w drodze asfaltowej 80 m od działki. Odległość
do miejscowości gminnej Platerów wynosi 4 km, do Łosic 12 km.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dokument określający przeznaczenie terenu:

Uchwała Nr XI/51/03 Rady Gminy Platerów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów.

Wg. ww. planu miejscowego przedmiotowa działka 994/17 położona jest na terenach oznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem L4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową.

Cena nieruchomości: 

20150,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) + 23% podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu ponosi nabywca.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia: Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży zgodnie
z uchwałą Rady Gminy w Platerowie Nr LVII/357/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Szczegółowe warunki przetargu zostaną podane
w odrębnym ogłoszeniu.

Działki 994/16 i 994/17 położone są ściśle obok siebie.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości:

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, jeśli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz zgodnie z ustawą złożą oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na ustaloną cenę. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się wg. stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów
i budynków. Okazanie granic geodezyjnych /wznowienie znaków granicznych/ przyszły nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Platerowie www.platerow.com.pl BIP, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Czuchów-Pieńki na okres 21 dni
tj. od dnia 22 maja 2024 r. do 13 czerwca 2024 r. i w prasie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Platerowie pokój nr 11, tel: 83 359 10 11                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                     /-/ Jerzy Garucki

 

Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem - kliknij aby pobrać

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl