slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr.Or.0050.06.2022

Wójta Gminy Platerów

z dnia 28 lutego 2022 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat

Działając na podstawie art.. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów przeznaczonej do dzierżawy
w trybie przetargu.

Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.


Działka to grunt orny o klasie użytków (RIIIb) 0,1360 ha, (RIVa) 0,7602 ha, (RV) 0,8582 ha.
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00018880/8.
Działka nr 660/1 to działka rolna położona poza zwartą zabudową wsi Rusków, ok. 1,5 km
na wschód od najbliższych zabudowań. Dojazd przeciętny, drogą o nawierzchni gruntowej
w średnim stanie. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne), w dalszym otoczeniu (ok. 400 m) las. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, o szerokości 92 m i długości 210 m. Położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem I3RP z przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych.


Termin zagospodarowania nieruchomości – przez okres 5 lat
Okres dzierżawy – 5 lat


Umowa dzierżawy określi szczegółowe obowiązki stron.
Czynsz dzierżawny: Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Platerów Nr.Or.0050.05.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. roczna minimalna stawka czynszu wynosi 6 dt pszenicy. Cena pszenicy będzie ustalana na podstawie obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ”za II półrocze roku poprzedzającego naliczenie czynszu dzierżawnego.
Czynsz płatny do 15 marca każdego roku dzierżawnego. W przypadku zawarcia umowy
po w/w terminie czynsz jest płatny w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń
publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.


Wydzierżawienie działki następuje na podstawie Uchwały Rady Gminy w Platerowie
Nr XXXVII/236/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Platerów pokój nr 11, tel: 83 359 10 11
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od dnia 2 marca 2022 r. do 23 marca 2022 r.

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl