slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE G.6840.2.2021.7

Platerów, dnia 21 lipca 2021 r.

G.6840.2.2021.7

OGŁOSZENIE


Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

 

1. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Ostromęczyn w gminie Platerów, obręb 18 – Ostromęczyn, oznaczona nr działki 232 o powierzchni 0,35 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków RIIIb.


Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00016129/2. Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia”-Brak wpisów. Dział IV księgi wieczystej „Hipoteki”-Brak wpisów.
Działka nr 232-działka rolna położona blisko zwartej zabudowy wsi Ostromęczyn. Główna droga przebiegająca przez wieś i zwarta zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 300 m. Dojazd drogą gruntową w dobrym stanie. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne).
Działka 232 łącznie z działką 233 tworzą kształt prostokąta o szerokości 78 m i długości 107 m.
Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów działka przeznaczona pod uprawy polowe i ogrodnicze (symbol na rysunku planu O3RP).
Termin zagospodarowania nieruchomości 2021 r.
Cena wywoławcza nieruchomości określona przez biegłego 12 500 zł. (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych)-zwolniona z podatku Vat.
Wadium w wysokości 1250 zł.
Minimalne postąpienie 125 zł.
Podstawą sprzedaży jest uchwała Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28.04.2021 r.
2. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Ostromęczyn w gminie Platerów, obręb 18 – Ostromęczyn oznaczona numerem działki 233 o powierzchni 0,43 ha. Działka to grunt orny o klasie użytków RIIIb.
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00016129/2. Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia”-Brak wpisów. Dział IV księgi wieczystej „Hipoteki”-Brak wpisów.
Działka nr 233-działka rolna położona blisko zwartej zabudowy wsi Ostromęczyn. Główna droga przebiegająca przez wieś i zwarta zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 300 m. Dojazd drogą gruntową w dobrym stanie. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne). Działka 232 łącznie z działką 233 tworzą kształt prostokąta o szerokości 78 m i długości 107 m.
Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów działka przeznaczona pod uprawy polowe i ogrodnicze (symbol na rysunku planu O3RP).
Termin zagospodarowania nieruchomości 2021 r.
Cena wywoławcza nieruchomości określona przez biegłego 15 400 zł. (piętnaście tysięcy czterysta złotych)-zwolniona z podatku Vat.
Wadium w wysokości 1540 zł.
Minimalne postąpienie 154 zł.
Podstawą sprzedaży jest uchwała Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28.04.2021 r.
Uzasadnienie przetargu ograniczonego. Z uwagi na potrzebę powiększenia gospodarstw rolnych przez rolników z terenu Gminy Platerów, przetarg ograniczony jest do osób figurujących w ewidencji podatkowej podatku rolnego Gminy Platerów, będących właścicielami bądź dzierżawcami nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego, według stanu na dzień
21 lipca 2021 r.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Platerowie, pokój nr 14 (Sala Narad) w dniu
27 sierpnia (piątek) 2021 r.
- o godz. 9.30 na działkę 232
- o godz. 10.00 na działkę 233
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru nieruchomości, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów (decyduje data wpływu na konto urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie
najpóźniej w dniu 24 sierpnia (poniedziałek) 2021 r.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby które pisemnie zgłoszą w tut urzędzie oświadczenie o byciu na dzień 21 lipca 2021 r. podatnikiem podatku rolnego w Gminie Platerów i właścicielem bądź dzierżawcą gruntów rolnych na terenie Gminy Platerów o powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego.
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Platerów ul. 3 Maja 5 (pokój nr 15) do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30 w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości.
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
1.złożą w wyznaczonym terminie wymagane oświadczenie,
2.wniosą wadium w wymaganej wysokości do dnia 24 sierpnia 2021 r.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Osobie, która wygrała przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się (niezależnie od przyczyny) od zawarcia umowy sprzedaży.
Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi wszelki opłaty, podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione z wiązane z przeniesieniem własności nieruchomości.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wniesienia wadium w wersji papierowej,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
-w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jedne oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
Nabywca oświadcza, ze zna położenie przedmiotowej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Okazania granic geodezyjnych/ wznowienie znaków granicznych Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Platerowie pod nr tel. 83 359 10 11 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 21.07.2021 r.
Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl