slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE G.6840.3.2021.2

Platerów, dnia 21 lipca 2021 r.


G.6840.3.2021.2

OGŁOSZENIE


Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

1. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków (RIIIb) 0,1360 ha, (RIVa) 0,7602 ha, (RV) 0,8582 ha.


Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00018880/8. Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia” zawiera wpis-Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością –Zespół Pałacowo-Parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521 o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod numer a-117/1052. Uwaga: wpis ten nie dotyczy wycenianej działki. Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteki” – Brak wpisów.
Działka nr 660/1- działka rolna położona poza zwartą zabudową wsi Rusków, ok. 1,5 km na wschód od najbliższych zabudowań. Dojazd przeciętny, drogą o nawierzchni gruntowej w średnim stanie. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne), w dalszym otoczeniu (ok. 400 m) las. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, o szerokości 92 m i długości 210 m. Położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem I3RP z przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2021 r.
Cena wywoławcza nieruchomości określona przez biegłego 46 400 zł. netto (czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych) – zwolniona z podatku Vat.
Wadium w wysokości: 4640 zł.
Minimalne postąpienie: 464 zł.
Podstawą sprzedaży jest uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12.03.2020 r.
Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Platerowie, pokój nr 14 (Sala Narad).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru nieruchomości, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów (decyduje data wpływu na konto urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie najpóźniej w dniu 20 sierpnia (piątek) 2021 r.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Osobie, która wygrała przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się (niezależnie od przyczyny) od zawarcia umowy sprzedaży.
Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi wszelki opłaty, podatki, koszty notarialne, sadowe i inne nie wymienione z wiązane z przeniesieniem własności nieruchomości.
-Z uwagi na fakt, że jest to nieruchomość rolna – do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.)
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycie nieruchomości rolnej o której mowa a art. 7 cytowanej wyżej ustawy (m.in.: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres, co najmniej 5 lat, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidulanego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, kopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły.)
Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsca zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wniesienia wadium w wersji papierowej,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
-w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jedne oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
Nabywca oświadcza, ze zna położenie przedmiotowej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Okazania granic geodezyjnych/ wznowienie znaków granicznych Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Platerowie pod nr tel. 83 359 10 11 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 21.07.2021 r.

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl