slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G.6845.2.1.2020

Platerów, dnia 20 maja 2020 r

G. 6845.2.1.2020

 

OGŁOSZENIE !

Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40;42 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2020 r. poz. 65 ze zmianami/ i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz .U. 2014, poz 1490/

 

OGŁASZAM

Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony – do podatników podatku rolnego1 z terenu gminy Platerów na wydzierżawienie nieruchomości gminnej:

 1. Obręb RUSKÓW gmina Platerów:

                 Działka rolna oznaczona nr 691 o pow. 1,3334 ha stanowiącą (R.IIIb.0,8367; R.IVa.0,1981 ha., RIVb.0,1202 ha, RV.0,1784 ha), położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu,

w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiących integralną część planu-symbolem I3RP z przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne).

Wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00002201/0.

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomościach:

Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów

Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z wyżej wymienionym przeznaczeniem.

 • Minimalna wysokość czynszu dzierżawczego: 9 q pszenicy rocznie
 • Wadium w wysokości 90 zł.
 • Minimalne postąpienie 0,10 q pszenicy

Cena pszenicy będzie ustalana na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim, w sprawie krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu roku poprzedzającego naliczenie czynszu dzierżawczego.

Termin płatności czynszu rocznego -jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku dzierżawnego.

Wszelkie obciążenia publiczno-prawne związane z przedmiotem dzierżawy ponosi dzierżawca w tym podatki i opłaty lokalne.

Czas trwania dzierżawy – 5 lat.

Umowa dzierżawy określi szczegółowe obowiązki stron.

Obecnie działka obsiana owsem.

Wejście w użytkowanie nieruchomości po zbiorze plonu przez obecnego użytkownika.

Uwaga!

 1. Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
 2. Dzierżawca oświadcza, że zna położenie przedmiotowej nieruchomości.
 3. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki.
 4. Opłaty niezależne od właściciela       pokrywa dzierżawca.
 5. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.

 

PRZETARG ODBEDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE pokój nr 14 (Sala Narad) w dniu 24 czerwiec 2020 r (środa) o godz. 10.00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego

z terenu gminy Platerów, jeżeli wpłacą wadium z dopiskiem numeru nieruchomości, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie nieruchomości,

na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów

(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie najpóźniej w dniu

19 czerwca 2020 r.

Uwaga! II. Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1.Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)

2.Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3.Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz

* w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej osoby prawne

* w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4 Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.

 1. Dowód wpłaty wadium w wersji papierowej.
 2. Oświadczenie oferenta że jest płatnikiem podatku rolnego z terenu gminy Platerów.
 3. Oświadczenie oferenta, ze zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 4. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet kwoty czynszu dzierżawczego uczestnikowi, który wygrał przetarg.

W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przyczyny), ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi projekt umowy dzierżawy, z którym uczestnicy przetargu mogą zapoznać się przez przetargiem w pok. Nr 11 Urzędu Gminy w Platerowie.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelki opłaty i podatki związane z zawarciem umowy dzierżawy nieruchomości.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 20.05.2020 r.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Gminy Platerów.

Informacji można uzyskać pod nr telefonu 83/3591011                                  

 

 

1 Ograniczenie do podatników podatku rolnego z terenu gminy Platerów jest podyktowane potrzebą zwiększania areału gospodarstw rolnych położonych

na terenie Gminy Platerów.

                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                     Jerzy Garucki

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl