slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
Platerów 12.10.2015 r
G. 6840.2.a.2015
O G Ł O S Z E N I E  !
                       Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r, poz. 518 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/  
O G Ł A S Z A M
P I E R W S Z Y     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:
Platerów dn. 28.07.2015 r.
G. 6840.2.2015
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015r.  poz. 782 /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:
O G Ł O S Z E N I E


            Na podstawie art. 13, art. 25; art. 35, art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014r,  poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz. U z 2014 r., poz. 1490 /.
OGŁASZAM !

      Pierwszy   p u b l i c z n y   p r z e t a r g  ustny  OGRANICZONY – do podatników podatku rolnego z terenu gminy Platerów ¹   na     w y d z i e r ż a w i e n i e  niezabudowanych nieruchomości  gminnych:

 

Kliknij aby pobrać pełną treść ogłoszenia.

Platerów 04.12.2014 r
G. 6840.4.a.2014
O G Ł O S Z E N I E  !

                       Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 39; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014r, poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U z 2014 r, poz. 1490/  
O G Ł A S Z A M
D R U G I      p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:
Platerów dn. 04.12.2014 r.
G. 6845.2.2014
W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014r, poz. 518, 659, 805, 822, 906,1200 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA  niżej wymienione nieruchomości gminne:

Strona 9 z 11

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl