nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów dn. 08.02.2017 r.

G. 6845.1.2017

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:

    Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r,   poz. 2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/
WÓJT GMINY PLATERÓW


podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA niżej wymienione nieruchomości gminne:

Platerów dn. 09.02.2017 r
G. 6840.1.2017
O G Ł O S Z E N I E  !
                       Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r, poz. 2147 ze zmianami /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/ Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/  
O G Ł A S Z A M
TRZECI     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości gminnej:
Platerów dn. 11.10.2016 r

G. 6840.3.a.2016

O G Ł O S Z E N I E  !

                             Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015 r, poz. 1774 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/ 

O G Ł A S Z A M
DRUGI     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości gminnej:
 

1.      Nieruchomość zabudowana, oznaczona nr działki  208/4 o pow. 0,1300 ha, położona w obrębie PUCZYCE gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem P4aMR  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową,  wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00017888/7.

Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”-  zawiera wpis „ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością,  ustanowiona na czas nieokreślony służebność polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 3 metrów graniczącym z działką nr 208/8 i biegnącym do działki nr 208/6”. Przedmiot wykonywania działka nr 208/9 oraz  zmieniono przedmiot wykonywania, a w rubryce 3.4.6.1 ujawniono rozszerzenie służebności na działkę nr 208/10. Wskazano inną nieruchomość – nieruchomość władnącą wpisaną do księgi wieczystej SI2S/00001136/6 a w innych informacjach jest wpis – każdoczesny właściciel działek nr 208/6 i 208/10”.

Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.

Działka zlokalizowana poza zwartą zabudową wsi, w sąsiedztwie znajduje się rozproszona zabudowa siedliskowa oraz tereny nie zabudowane rolne. Dojazd drogą gruntową z możliwością ustanowienia służebności. Droga asfaltowa w odległości 80m, natomiast w odległości 400 m przebiega droga krajowa nr 19 Lublin-Białystok, ma  dostęp do mediów. Linia energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w pobliżu. Zabudowana jest „spichlerzem” – budynkiem dwukondygnacyjnym,  murowanym z czerwonej cegły na betonowych fundamentach z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, pokryty blachą.  Budynek „spichlerza” ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Platerów i zgodnie z art. 39.3 ustawy Prawo budowlane – pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (pismo MWKZ-  DS.5135.7.2016 ZSA z dn. 29.01.2016 r.).  Ostatnio wykorzystywany jako świetlica wiejska.

Obecnie rzadko wykorzystywany. Doprowadzona jest nowa linia energetyczna. Stan techniczny budynku określony na słaby, nieotynkowany od zewnątrz. Wewnątrz podłoga drewniana, ściany tynkowane a skosy do kalenicy obite płytą.

Na ścianach przy gruncie widoczny niewielki stopień zawilgocenia. Przed budynkiem teren nieutwardzony i nie zagospodarowany. Powierzchnia zabudowy 128 m2 (obliczona na podstawie obmiarów i potwierdzona w ewidencji starostwa).

Termin zagospodarowania nieruchomości –   zagospodarowana.
Cena  nieruchomości (określona przez biegłego) 15000 zł nettozwolniona  zpodatku Vat.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy w Platerowie z dn. 19.02.2016 r.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31.05.2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości 15000 zł netto (piętnaście tysięcy złotych), zwolniona z podatku Vat.
Wysokość wadium 1500 zł;  minimalne postąpienie 150 zł.
 
O G Ł A S Z A M
PIERWSZY  p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości gminnej:


1.     Nieruchomość  niezabudowana oznaczona numerem działki 415/2 o powierzchni 0,14 ha, położona w miejscowości  GÓRKI  (obręb nr 6) gmina Platerów (były obręb Ostromęczyn-Kolonia), wpisana do księgi wieczystej SI2S/00017617/7. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej(symbol na planie R10MN).

Termin zagospodarowania nieruchomości w ciągu 5 lat licząc od daty nabycia.
Położenie wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dojazd do działki drogą utwardzoną a około 40 m drogą gruntową, zaplanowaną do utwardzenia. Kształt działki – prostokąt 43m długi i 31 m szeroki,  z  dostępem do  mediów. 

Aktualne zagospodarowanie to ogród warzywny.
            Cena wywoławcza nieruchomości  netto 16000 zł (szesnaście tysięcy sześćset  złotych) + podatek Vat w   
            wysokości 23%.

Wysokość wadium 1600 zł;  minimalne postąpienie 160 zł.

Uwaga! 
Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14 (Sala Narad) W DNIU  18 listopada 2016 roku (piątek) o godzinie 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie każdej działki,  na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 15 listopada 2016 roku (wtorek).

 

Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:
1.       Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2.       Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3.       Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:

      * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący  
         umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej 
         osoby prawnej

      * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – 
        aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

        4.  Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
              właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby 
              prawnej.

        5.   Dowód wpłaty wadium.

Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przyczyny), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
 Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu  11.10.2016 r.
Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej gminy Platerów.
Informacji można uzyskać pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

 

 WÓJT   GMINY
    Jerzy   Garucki

Platerów dn. 06.09.2016 r.
G. 6840.3.2016
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015r.  poz. 1774 /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

Platerów 18.04.2016 r
G. 6840.2.a.2016

O G Ł O S Z E N I E  !

                             Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015 r, poz. 1774 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/ 
O G Ł A S Z A M
P I E R W S Z Y     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:


 

1.      Nieruchomość zabudowana, oznaczona nr działki  208/4 o pow. 0,1300 ha, położona w obrębie PUCZYCE gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem P4aMR  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową,  wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00017888/7.

Strona 6 z 10

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl