nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zamówienie publiczne - GP.D.ZP.271.3.2018 - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Górki i Hruszniew-Kolonia

 

Odbudowa drogi gminnej dz. ew. nr 430, 432 w miejscowości Górki, dz. ew. nr 225 w miejscowości Hruszniew-Kolonia

na odcinku od km 0+002 do km 0+905 o długości 0,903 km.

 

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Platerów

ul. 3 Maja 5

08-210 Platerów

REGON: 030237641

NIP: 496-02-49-522

tel. (83) 357 84 47

fax. (83) 359 10 19

www.platerow.com.pl;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1579)
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych.

 • Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbudowa drogi gminnej dz. ew. nr 430, 432 w miejscowości Górki, dz. ew. nr 225 w miejscowości Hruszniew-Kolonia na odcinku od km 0+002 do km 0+905 o długości 0,903 km”.

Kody CPV: 45230000-8, 45233120-6, 45100000-8

 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w szczególności
  w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozwoleniach, warunkach, zatwierdzeniach, postanowieniach, opiniach, decyzjach, uzgodnieniach i pismach wydanych do ww. zadania i stanowiących załączniki do SIWZ, w tym w wymienionej niżej dokumentacji:
 2. a)   Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
 3. b) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3).
 4. c) Dokumentacja projektowa - Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej dz. ew. nr 430, 432 w miejscowości Górki, dz. ew. nr 225 w miejscowości Hruszniew-Kolonia na odcinku od km 0+002 do km 0+905 o długości 0,903 km.”
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Początkiem opracowania jest km 0+002 tj. 0,002 km od krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi krajowej nr 19. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 5,0 m. Zaprojektowano pobocza szerokości 1,00 m wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm. Ponadto na długości 0,088 km zaprojektowano wykonanie drogi od podstaw zgodnie z projektem budowlanym.

Spadki podłużne i poprzeczne zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejących dróg oraz istniejącego zagospodarowania terenu. Profil podłużny drogi gminnej dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu tj. drogi krajowej i zjazdów oraz przyjętej konstrukcji drogi.

Sposób odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi nie ulegnie zmianie i będzie realizowany powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze i przyległy do drogi teren w granicach istniejącego pasa drogowego. Końcem opracowania jest km 0+905 tj. koniec istniejącej drogi betonowej.

Szczegóły rozwiązania pokazano w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SIWZ.

       Odbudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności:

 1. a) Prace pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą – 0,90 km
 2. b) Korytowanie dł. 0,088 km na całej szerokości jezdni – 466,40 m2
 3. c) Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm o gr 20 cm – 466,40 m3
 4. d) Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltową – 4605,30 m2
 5. e) Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy betonowej betonem asfaltowym o śr. grubości 2,5 cm   – 259,78 t
 6. f) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) gr 4 cm – 448,80 m2
 7. g) Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej i wyrównawczej – 4 515,00 m2
 8. h) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) – 4 515,00 m2
 9. i) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 8 cm – 1 806,00 m2.

 

Załączniki do pobrania:

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby pobrać)
 2. SIWZ (kliknij aby pobrać)
 3. Przemiar robót (kliknij aby pobrać)
 4. Formularz oferty – Zał. Nr 1 (kliknij aby pobrać)
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 (kliknij aby pobrać)
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. Nr 3 (kliknij aby pobrać)
 7. Wykaz robót budowlanych – Zał. Nr 4 (kliknij aby pobrać)
 8. Wykaz osób – Zał. Nr 5 (kliknij aby pobrać)
 9. Wzór umowy – Zał. Nr 6 (kliknij aby pobrać)
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zał. Nr 7 (kliknij aby pobrać)
 11. Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij aby pobrać)

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl