nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg nieograniczony GP.D.ZP.271.2.2018 Przebudowa drogi gminnej Falatycze – Czuchleby od km 0+000 do km 0+980

Przebudowa drogi gminnej Falatycze – Czuchleby od km 0+000 do km 0+980

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Początkiem opracowania jest km 0+000 tj. krawędź drogi gminnej Falatycze - Czuchleby. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 4,50 m. Zaprojektowano pobocza szerokości 0,50 m wykonane z gruntów rodzimych. Końcem opracowania jest km 0+980.

Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności:

  1.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni – 4 606,00 m2
  2.  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm – 4 606,00 m2
  3.  Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową – 4410,00 m2
  4.  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) – 4 410,00 m2
  5.  Plantowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym – 980,00 m2

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Przedmiar robót

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4. Formularz oferty – Zał. Nr 1

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. Nr 3

7. Wykaz robót budowlanych – Zał. Nr 4

8.Wykaz osób – Zał. Nr 5

9.Wzór umowy – Zał. Nr 6

10.Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zał. Nr 7

11. Informacja z sesji otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl