slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zapytanie ofertowe INR.OZE.ZP.271.02.2017

logo

 

Platerów, dnia 28 lipca 2017 r.

INR.OZE.ZP.271.02.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Platerów

ul. 3 Maja 5

08-210 Platerów                                                 

REGON: 030237641

NIP: 496-02-49-522

tel. 83 357 84 47 fax 83 359 10 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

www.platerow.com.pl;

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

„Kompleksowa obsługa realizacji projektu pn. „Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach”

 

 

Nazwy i kody CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

71540000-5 Usługi zarządzania budową

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Szczegółowy zakres zlecenia obejmuje pełnienie funkcji inżyniera projektu przez zespół ekspertów dla realizacji zadania: „Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach”, w tym świadczenie usług obejmujących organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją zadania i udział w rozliczeniu z instytucją dofinansowującą.
 2. W ramach nadzorowanego projektu wykonane zostaną roboty budowlane związane
  z realizacją inwestycji polegającej na zaprojektowaniu, dostawie z rozmieszczeniem, uruchomieniu i serwisowaniu instalacji ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu zestawów solarnych, pomp ciepła dla wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej oraz zestawów fotowoltaicznych w prywatnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej w Gminie Platerów, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z posiadanym przez Gminę Platerów programem funkcjonalno-użytkowym oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
 3. Projekt będzie realizowany dla maksymalnie 543 budynków mieszkalnych (w tym 4 budynki plebanii) oraz 1 budynek użyteczności publicznej na terenie Gminy Łosice. W 542 budynkach mieszkalnych oraz 1 budynku użyteczności publicznej należy rozbudować/przebudować istniejącą instalację ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem zestawów solarnych, w tym kolektorów słonecznych. W 2 budynkach mieszkalnych należy rozbudować/przebudować instalację ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pomp ciepła. W 2 budynkach mieszkalnych należy wybudować zestawy fotowoltaiczne jako źródło dodatkowej energii elektrycznej.
 4. Projekt, będący przedmiotem nadzoru, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 1. Zakres świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
 1. Nadzór nad pracami projektowymi, na który składa się w szczególności:
  • czuwanie nad terminowością poszczególnych etapów prac projektowych,
  • zweryfikowanie dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia jej kompletności
   i zgodności z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i wytycznymi Zamawiającego,
  • organizowanie spotkań koordynacyjnych z udziałem Generalnego Wykonawcy
   w celu omówienia poszczególnych rozwiązań projektowych,
  • wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji oraz proponowanie zmian
   i rozwiązań,
  • weryfikacja ewentualnych wniosków oraz załączników do wniosków o wydanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych
   w szczególnych przypadkach,
  • weryfikacja kompletności innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla realizacji zadania.
 1. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, na który składa się w szczególności:
  • kontrola wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji,
  • sprawdzanie i zaopiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów, planu BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu,
  • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją, prawem budowlanym, uzgodnieniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi i wytycznymi instytucji zarządzającej RPO WM,
  • zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym materiałów przewidzianych przez Wykonawcę zadania do wbudowania, kontrola atestów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów,
  • monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym,
  • bieżąca analiza wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji robót i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,
  • przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego
   z dokumentacją projektową i wymogami Zamawiającego,
  • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
  • organizowanie i uczestnictwo w naradach budowlanych i spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Generalnego Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego,
  • weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawcę zadania
   z podwykonawcami i rekomendowanie akceptacji albo odmowy akceptacji podwykonawcy,
  • nadzór wykonywanych robót pod kątem zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
  • sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Generalnego Wykonawcy
   o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Generalnego Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
   a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
   i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
  • przeprowadzanie z Generalnym Wykonawcą odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających,
  • przeprowadzanie z Generalnym Wykonawcą odbiorów częściowych i końcowych wykonanych instalacji w poszczególnych budynkach
  • ocena i weryfikacja propozycji ewentualnych robót dodatkowych,
  • niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Generalnego Wykonawcę
   o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
  • uzgadnianie z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą wprowadzenia rozwiązań zamiennych przewidzianych w dokumentacji projektowej,
  • załatwianie wniosków, skarg i roszczeń mieszkańców i podmiotów trzecich wynikłych podczas realizacji umowy na roboty budowlane, w tym pełnienie „dyżuru” w Urzędzie Gminy Platerów w wyznaczonej sali, przynajmniej raz w tygodniu w godzinach pracy Urzędu
 1. Udział w zakończeniu robót budowlanych, na który składa się w szczególności:
  • organizowanie odbiorów i udział w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji, przygotowanie materiałów do odbiorów oraz powiadomienie Zamawiającego
   o terminach odbiorów,
  • nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi wykonanych przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,
  • sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym,
  • sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
  • przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji.
 1. Nadzór nad promocją projektu, na które składa się w szczególności:
  • dbałość o zamieszczanie odpowiednich logo Unii Europejskiej, Narodowej Strategii Spójności i RPO WM 2014-2020, opisów i informacji o pozyskanym dofinansowaniu w widocznym miejscu na instalacji lub zestawach solarnych,
  • opracowanie materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronie internetowej Gminy nt. bieżącego postępu prac.
 1. Udział w rozliczeniu projektu, na który składa się w szczególności:
  • sprawdzenie zasadności wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę robót budowlanych,
  • udział w bieżącym kwalifikowaniu kosztów i wskazywanie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
   w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO,
  • przygotowanie informacji (protokołu) dotyczącej wartości wskaźników produktów
   i rezultatów
  • wsparcie przy sporządzaniu wniosków o płatność,
  • przygotowanie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.
 1. Ponadto, Inżynier projektu zobowiązany będzie do:
  • potwierdzenia swojej obecności na terenie budowy i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy lub w inny sposób np. ewidencja czasu pracy (w zakresie powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności),
  • stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności
   z wymaganiami Zamawiającego,
  • udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót,
  • zapewnienia stałej wymiany informacji pomiędzy Generalnym Wykonawcą zadania, a Zamawiającym,
  • składania pisemnych, kwartalnych raportów z działalności inżyniera projektu,
  • bieżącej analizy wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,
  • informowania Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych,
  • przygotowania raportu końcowego z realizacji całości projektu umożliwiającego bezproblemowe rozliczenie finansowe projektu i potwierdzającego wskaźniki projektu.
  • nie ujawniania żadnych informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych
   z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak i zatrudniony przez niego personel, nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku
   z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto, nie będą oni wykorzystywać do innych celów niż wykonanie przedmiotu Umowy żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.
  • bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym, stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
 1. Inżynier projektu nie będzie miał prawa do:
 2. wprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek do podpisanej umowy na realizację inwestycji z Generalnym Wykonawcą,
 3. zwolnienia Generalnego Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umowy na realizację zadania,
 4. ograniczania bądź rozszerzania zakresów robót, wyrażania zgody na rozwiązania zamienne, roboty konieczne Wykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiającym,
 5. polecenia Generalnemu Wykonawcy wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym,
 6. podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych
  z prawem, w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym.
 1. Dane wyjściowe do pobrania z oficjalnej strony internetowej Zamawiającego: http://www.platerow.com.pl gdzie zamieszczony jest przetarg na roboty objęte nadzorem.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2018 r.

 

III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta na: Kompleksową obsługę realizacji projektu pn.: „Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach” (inżynier projektu)

Nie otwierać przed dniem 16 sierpnia 2017 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat (pok. nr 15) do dnia
16 sierpnia 2017 r.
do godz. 1000.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 3. Formularz oferty składany jest w oryginale. Inne dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
 5. Warunki udziałów udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu polegające na posiadaniu zdolności technicznej
   i zawodowej, tj.:
 • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał: co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera projektu (inspektora nadzoru) na kontrakcie o wartości min. 2.000.000 zł brutto.

 

 • Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia:
  1. przynajmniej dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
   i kanalizacyjnych z których jedna pełnić będzie funkcję kierownika zespołu inspektorów oraz funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, a druga funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej,
  2. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  3. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia warunki,
  o których mowa powyżej mogą spełniać łącznie.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający swoją siedzibę nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego oraz są w stanie na każde wezwanie Zamawiającego, stawić się w jego siedzibie w ciągu 1 godziny.

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 1. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1,
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie
  w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
 4. Dowody określające czy te lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Zał. Nr 3 do SIWZ.

Z wykazu musi wynikać, że wskazane osoby posiadają wymagane przez Zamawiającego, odpowiednie dla danej specjalności uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Ceną oferty jest cena brutto podana na formularzu ofertowym – zał. Nr 1. Cenę należy podać w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cenę należy obliczyć w oparciu o załączone przedmiary robót.
 3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.
 4. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VIII. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami: Błażej Obzejta tel.: 83 357 84 89.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania stanowi załącznik nr 4. Wzór umowy jest wiążący i nie podlega negocjacjom. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty – Załącznik nr 1.

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 

 • Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 • Kryterium wyboru ofert:

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny – 100 %.

Kopia aa

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                               /-/ Jerzy Garucki

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1
 2. Wykaz usług – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4
 5. Pełna treść zapytania ofertowego
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl