slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Falatycze. Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2017

Przebudowa drogi gminnej Falatycze – Meszki od km 0+000 do km 1+020 na działkach o numerach 884, 882, 883, 887, 888, 242/2, 243/2, 244/2

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

 

Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi gminnej Falatycze – Meszki od km 0+000 do km 1+020 na działkach o numerach 884, 882, 883, 887, 888, 242/2, 243/2, 244/2”

 

 

Podbudowa:

a) Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy betonowej przy użyciu emulsji0,5 kg/m2 - 4698,00 m2,

b) Wyrównanie istniejącej podbudowy betonowej masą mineralno-asfaltową o średniej grubości wyrównania 3 cm po zagęszczeniu – 352,35 m2,

Nawierzchnia:

a) Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm po zagęszczeniu – 4598,50 m2,

Roboty wykończeniowe:

a) Umocnienie brukowe skarp wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi – 10,00 m2

b) Plantowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym - 1020,00m2,

Oznakowanie:

a) Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami - 5,00 szt,

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór o świadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy.

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 7 - STWiORB

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót

Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Wyjaśnienie z dnia 01.08.2017r. dotyczące postępowania.

Informacja z sesji otwarcia Ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl