slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
kapital ludzki gzeas

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

numer sprawy  MP. 0420.I. 3.2014

kapital ludzki gzeasINFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI

postępowanie o wartości szacunkowej  nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

numer sprawy : MP. 0420.I. 2.2014

nazwa zadania : dostawa materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

kapital ludzki gzeas

MP. 0420. I. 2. 2014

Protokół otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu na dostawę materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Platerów, 20.11.2014r.
GP.D.ZP.271.2.5.2014
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer sprawy: GP.D.ZP.271.2.2014
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin – gr. gminy (Drażniew), o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600”.

Platerów, dnia 06 listopada 2014r.

MP. 0420.I. 3.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 EURO
na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach projektu POKL.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych :

Strona 15 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl