slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
Platerów, 14.05.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.
Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2015
Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych nr dz. ewid.: 312/25 (od km 0+050 do km 0+100), 323/2 (od km 0+200 do km 0+350), 1064 (od km 0+000 do km 0+150), 1065 (od km 0+000 do km 0+100), 1066 (od km 0+000 do km 0+050) w miejscowości Mężenin, o dł. 0,500 km”.

Numer sprawy: INR.ZP.OO.271.01.2015
                                                                                                              Platerów, dn. 15.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INR.ZP.OO.271.01.2015.. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2015.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Petrodom Venna sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Ul. Sidorska   61
21 - 500 Biała Podlaska
kapital ludzki gzeas

Platerów, dnia 14 stycznia 2015r.

MP. 0420.I. 1.2015


ZAPYTANIE OFERTOWE


dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30.000 EURO
na dostawę materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

 Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach projektu POKL.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.OO.271.01.2015, Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2015.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego.

 

INR.ZP.ONiB.271.01.2014
Platerów   2014-12-29
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.ONiB.271.01.2014 Nazwa zadania:   Sukcesywny zakup  materiałów pędnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych Gminy Platerów  i jednostek OSP

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

nazwa wykonawcy: PetroDom  Venna , spo. z o.o. ; spółka komandytowa
ulica:  Sidorska  61  ; Biała Podlaska
Kod: 21 - 500 , Miejscowość: Biała  Podlaska 

Strona 13 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl