slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów, dn. 29.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.OO.ZP.271.01.2015, Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych na  2016 rok.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych.

Platerów dn. 09.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ONB.ZP.271.01. 2015. Nazwa zadania: „Sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek organizacyjnych”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.) GMINA  PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Platerów, dnia 23 października 2015 roku

Sprawa nr: GK.OK.ZP.271.01.2015                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Kisielew, gm. Platerów – zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.

Gmina Platerów ogłasza zamówienie: Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Kisielew, gm. Platerów  - zaprojektuj i wybuduj.

Platerów 30.09.2015r.

GP.EE.ZP.271.2.3.2015

Nazwa Zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Ulica: 3  Maja  5
Kod:  08-210  
Miejscowość: Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

Numer sprawy: GP.EE.ZP.271.2.2015

Nazwa zadania: „Terenowa edukacja ekologiczna – szlak konny „Konno po gminie Platerów””.

Strona 10 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl