slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

                                                                                                   

Platerów, dnia 1 sierpnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach”

złożone w ramach konkursu dla działania 4.1 Odnawialne

Źródła Energii Osi Priorytetowej 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gmina Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów REGON 030237641, NIP 496-02-49-522, tel. (83)-357-84-47, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwana dalej Zamawiającym, składa zapytanie na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach”. Studium wykonalności wraz z wnioskiem zostanie złożone w ramach konkursu dla działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

  1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: wykonanie studium wykonalności dla projektu „Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach”. W celu realizacji tego projektu Gmina podpisała umowę partnerską ze Związkiem Komunalnym „Nieskażone Środowisko”, którego siedziba mieści się w Łosicach. Celem zlecenia usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu jest udział w konkursie ogłoszonym dla działania 4.1 Odnawialne Źródła Energi Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zamawiający przyjmuję (na podstawie wcześniej zebranych ankiet) , że projekt będzie obejmował następującą ilość instalacji:

Gmina Platerów ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro.

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

GP.D.ZP.271.1.2016

Platerów dnia 13.07.2016 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów ustalonych w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 ze zm.).

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016
„Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 Platerów, dnia 08 stycznia 2016 roku

Sprawa nr: INR.OO.ZP.271.01.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych na  2016 rok.”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.

Strona 9 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl