slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zakres zamówienia obejmuje zakup pomocy dydaktycznych – fotoramy aluminiowe w ramach realizacji przez Urząd Gminy w Platerowie zadania pod nazwą: „Akademia Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowy opis: - fotoramy aluminiowe - oprawa czarna-profil ramki alu P- wymiary 70x100 - sztuk 10.

 

Kliknij aby pobrać pełną treść ogłoszenia

logo

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015  poz. 2164 z późn. zm.) o wartości równej lub przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla dostaw lub usług

 

„Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: INR.OO.ZP.271.01.2016
Przedmiot zamówienia:

"Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2017 roku”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: INR.ONB.ZP.271.01.2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 11 ust. 8 Pzp (poniżej 209.000,00 Euro).

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.
  2. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
    45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
    45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Strona 8 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl