nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Postępowanie GK.KO.ZP.271.01.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia, Hruszniew – II etap”.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia i Hruszniew.

Zakres zadania obejmuje:

 • Kanał grawitacyjny z rur litych PVC200mm SN8 L – 1582,00 m
 • Studnie betonowe ø 1200mm - 12 szt.
 • Studnie systemowe ø 425mm – 31 szt.
 • Rurociąg tłoczny ø110mm L - 301,00 m
 • Rurociąg tłoczny ø63mm L – 229,00 m
 • Studnia betonowa rozprężna ø 1200mm – 2 szt.
 • Przyłącza kanalizacyjne z rur litych PVC160 SN8 – 1218,00 m
 • Przewiert ø 273/8,2mm L - 12m
 • Przewiert ø200mm L - 24m
 • Przewiert ø100mm L -7m
 • Rury osłonowe ø225 mm L - 4m
 • Przepompownie ścieków P-3 i P-5 z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem 2kpl
 • Przepompownia przydomowa P-II z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem 1kpl

Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy złożą ofertę.

 Kody CPV:

 • 45231300-8
 • 45232423-3
 • 45100000-8

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby pobrać)

1a. Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia (kliknij aby pobrać)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wraz z załącznikami Nr 1-6. (kliknij aby pobrać)

3. Przedmiar robót (kliknij aby pobrać)

4. Specyfikacja techniczna (kliknij aby pobrać )

5. Załacznik Nr 7 - wzór Umowy (kliknij aby pobrać)

6. Dokumentacja techniczna - (kliknij aby pobrać) Uwaga plik wymaga rozpakowania z formatu *.zip

7. Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ-05.09.2019 (kliknij aby pobrać)

8. Dokumentacja Pompowni P3 (kliknij aby pobrać)

9. DOkumentacja Pompowni P5 (kliknij aby pobrać)

10. Projekt sieci - dokumentacja  (kliknij aby pobrać) Uwaga plik wymaga rozpakowania z formatu *.zip

11. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (kliknij aby pobrać)

12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij aby pobrać)

 

 

 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl