nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg nieograniczny GP.D.ZP.271.1.2019

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostromęczyn od km 0+100 do km 1+03

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Początkiem opracowania jest km 0+100 tj. krawędź istniejącej drogi asfaltowej. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,00 m. Końcem opracowania jest km 1+030.

Szczegóły rozwiązania pokazano w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SIWZ.

       Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności:

a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,93 km

b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2 790,00 m2

c) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm – 2 790,00 m2

d) Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego – 2 790,00 m2

e) Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości 5 cm po zagęszczeniu – 2 790,00 m2

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie (kliknij aby pobrać)

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij aby pobrać)

3. Kosztorys ofertowy (kliknij aby pobrać)

4. Przedmiar robót (kliknij aby pobrać)

5. Specyfikacje techniczne (kliknij aby pobrać)

6. Formularz oferty – Zał. Nr 1 (kliknij aby pobrać)

7.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 (kliknij aby pobrać)

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. Nr 3 (kliknij aby pobrać)

9. Wykaz robót budowlanych – Zał. Nr 4 (kliknij aby pobrać)

10. Wykaz osób – Zał. Nr 5 (kliknij aby pobrać)

11. Wzór umowy – Zał. Nr 6 (kliknij aby pobrać)

12.Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zał. Nr 7 (kliknij aby pobrać)

13. Odpowiedzi na zapytania wykonawców - 2019.07.09 (kliknij aby pobrać)

14. Dokumentacja - Rysunek Nr 1 (kliknij aby pobrać)

15. Dokumentacja - Rysunek Nr 2 (kliknij aby pobrać)

16. Dokumentacja - Rysunek Nr 3 (kliknij aby pobrać)

17. Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij aby pobrać)

 

 

 

 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl