nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Postępowanie GK.KF.ZP.271.01.2020 o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Falatycze i Hruszniew”.

tytul kanalizacja falatycze

Przetarg prowadzony z zastosowaniem procedury odwróconej w trybie, o którym mowa w art. 24aa Ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Falatycze i Hruszniew

Planowany zakres robót:

- wodociąg PVC 110 mm                              – 282,00 m

- Hydrant nadziemny 80 mm                            – 2,00 szt.

- Przewiert 219/7 mm                                        – 3,00 m

- Przyłącza wodociągowe PE 40 mm              – 16,00 m

- Sieć kanalizacji sanitarne DN 200              – 5988,00 m

- Przewiert sterowany rurą RC – 115+55+21=191,00 m

- Przewierty Ø323/8 mm                                – 187,00 m/26 szt.

- Rurociągi tłoczne DN 110                            – 2686,00 m

- Przepompownie ścieków                                  – 5,00 kpl.

- Przyłącza PVC 160 mm                                – 1803,00 m/74 szt.

- Przewierty Ø273/8 mm                                  – 204,00 m/23 szt.

- Pompownia indywidualna                                 – 1,00 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załączniki nr 6, 7.1, 7.2, 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby pobrać)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (kliknij aby pobrać)
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. (kliknij aby pobrać)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. (kliknij aby pobrać)
 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. (kliknij aby pobrać)
 6. Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych. (kliknij aby pobrać)
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (kliknij aby pobrać)
 8. Załącznik nr 6 - Projekt budowlany. (kliknij aby pobrać)
 9. Załącznik nr 7.1 - Przedmiar robót 1 (kliknij aby pobrać)
 10. Załacznik nr 7.2 - Przedmiar robót 2 (kliknij aby pobrać)
 11. Załącznik nr 8 - STWiOR. (kliknij aby pobrać)
 12. Załącznik nr 9 - Postanowienia umowy. (kliknij aby pobrać)

Aktualizacja - 11.08.2020r.

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (kliknij aby pobrać)

Aktualizacja - 13.08.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2 (kliknij aby pobrać)

 Aktualizacja - 17.08.2020r.

  1. Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ (kliknij aby pobrać)

2. Przydomowa przepompownia ścieków (kliknij aby pobrać)

3. Opinia geotechniczna część rysunkowa (kliknij aby pobrać)

4. Opinia geotechniczna część opisowa (kliknij aby pobrać)

 

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (kliknij aby pobrać)

Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty (kliknij aby pobrać)

 

 

 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl