nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Postępowanie GP.D.ZP.271.1.2020 w trypie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 200420W w miejscowości Hruszew od km 1+150 do km 1+770 na działce o nr ew. 163

Początkiem opracowania jest km 1+150 tj. krawędź istniejącej drogi asfaltowej. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 5,00 m. Końcem opracowania jest km 1+770.

Szczegóły rozwiązania pokazano w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SIWZ.

       Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności:

 1. a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,62 km
 2. b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 3 286,00 m2
 3. c) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm – 3 286,00 m2
 4. d) Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego – 3 100,00 m2
 5. e) Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości 5 cm po zagęszczeniu – 3 100,00 m2
 6. f) Plantowanie i uzupełnianie poboczy z gruntu rodzimego – 1 240,00 m2

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby pobrać)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (kliknij aby pobrać)
 3. Formularz oferty – Zał. Nr 1 (kliknij aby pobrać)
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 (kliknij aby pobrać)
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. Nr 3 (kliknij aby pobrać)
 6. Wykaz robót budowlanych – Zał. Nr 4 (kliknij aby pobrać)
 7. Wykaz osób – Zał. Nr 5 (kliknij aby pobrać)
 8. Wzór umowy – Zał. Nr 6 (kliknij aby pobrać)
 9. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zał. Nr 7 (kliknij aby pobrać)
 10. Przedmiar robót (kliknij aby pobrać)
 11. STWiOR (kliknij aby pobrać)
 12. Dokumentacja projektowa - plik spakowany w formacie .zip (kliknij aby pobrać)

Aktualizacja - 11.08.2020r.

Odpowiedzi na zapytania (kliknij aby pobrać)

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (kliknij aby pobrać)

 

Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij aby pobrać)

 

 

 

 

 

 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl