Działalność Gospodarcza

WPIS DO CEIDG

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. rozwoju.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
 • CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.        

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),

- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

- bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

- pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

- przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

W przypadku Urzędu Gminy Platerów wniosek składa się w p. nr 16

 1. OPŁATY

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.

 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późniejszymi zmianami)

 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. rozwoju.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 1. INNE INFORMACJE

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl

Załącznik:

 1. Wnioski CEIDG - do pobrania !!!