Informacja o zmianie cen i stawek opłat za wode i ścieki.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Platerów

Szanowni Państwo, w dniu 28.07.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Platerów na okres 3 lat. W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 25.08.2021 r. – 24.08.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.


Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (wg. zatwierdzonej taryfy):

Wysokość ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków :

- cena wody w zł/m3 - 2,59 zł

- stawka opłaty abonamentowej - 3,98 zł

- cena ścieków w zł/m3 - 4,56 zł