slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

     W związku z planowanymi zmianami oraz rozwojem Biblioteki w Platerowie, zgodnie z Art. 18 ust 3, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, informujemy, że od dnia 1 marca 2024 roku, Biblioteka Publiczna w Platerowie zostanie samodzielną jednostką administracyjną i zostanie oddzielona od Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do większej efektywności pracy obu jednostek.

INFORMACJA

 

Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

 

z dnia 18 września 2023 r.

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Platerów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach I informuje, co następuje:

 

§ 1

 

W dniu 20.09.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Platerów (pokój nr 14) odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

Nabór wniosków program " Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością "

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Platerów, informuje, że z dniem 23 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Platerów planuje przystąpienie do w/w Programu.
 
Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie bezpłatnych usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 tj.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 • w stopniu znacznym lub
 • w stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionych w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej będą polegać na wspieraniu przez asystenta osoby niepełnosprawnej w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będę uwzględniane potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą uzyskać szczegółowe informacje u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie, ul. Dworcowa 21, 08-210 Platerów lub telefoniczny – tel. 83 357 84 11.

Prosimy o zgłoszenie się osób zainteresowanych udziałem w Programie AOON – edycja 2024 w terminie do 14.09.2023 r. w celu dokonania diagnozy potrzeb.

 Informację w linku:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej

-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kierownik GOPS Marcin Marczuk

 

 

 

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:

 ·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r., poz. 2230 ze zm.– Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”

 ·         Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 901) – art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-13,

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1.      uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2.      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Szanowni Państwo

 

 

 Z wielką przyjemnością informujemy, iż została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Hruszniew”

 

Wartość zadania to kwota 1 832 700,00 zł z czego 1 796 046,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 – PGR).

 

W ramach zadania budynek Ośrodka Zdrowia w Hruszniewie zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa a źródłem ciepła będzie nowoczesna pompa ciepła.

 

Wykonawcą zadania jest Cetus Sp. z o.o. z Łosic.

 

Zadanie ma być wykonane w terminie do 30 września 2024 r.

Strona 5 z 109

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl