slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.6840.5.5.2019

G.6840.5.5.2019                                                                                             Platerów dn. 02.08.2019 r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

Na podstawie art. 13 ust. 1, art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

/Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm./oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/121/05 Rady Gminy

w Platerowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

WÓJT GMINY PLATERÓW

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona numerem działki

nr 1328/6 o powierzchni 0,0292 ha (powierzchnia działki podana na podstawie danych ewidencyjnych). Nieruchomość położona w miejscowości CZUCHÓW- PIEŃKI obręb 0004 w gminie Platerów, wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00015788/2.

Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - ustanowiono nieodpłatnie na czas nieoznaczony służebność gruntową przejazdu

i przechodu na całej działce numer 1328/7, która pełni funkcję drogi wewnętrznej. Przedmiot wykonania: działka nr 1328/7. Nieruchomość władnąca: SI2S/00024882/7, każdoczesny właściciel działki nr 1328/5.

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - ustanowiono nieodpłatnie na czas nieznaczony służebność gruntową polegającą na :

-przesyle energii elektrycznej przewodem po ścianie budynku znajdującego się na działce nr 1328/6 do granicy z działką nr 1328/5 na całej długości budynku z wbudowaną skrzynką rozdzielczą, a prawo to zostaje ustanowione w celu korzystania z tej linii zgodnie z jej przeznaczeniem, a zwłaszcza w celu eksploatacji, konserwacji, remontu, odbudowy, modernizacji, dostarczania i przesyłania energii elektrycznej, a ponadto dostępu do obciążonego terenu w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu właścicieli gruntu z obowiązkiem niezwłocznego przywrócenia powierzchni do poprzedniego stanu;

-przesyle ścieków rurą kanalizacyjną o średnicy 150 mm i studzienką rewizyjną, umieszczonymi w gruncie, przebiegająca w poprzek działki nr 1328/6 do granicy z działką 1328/5 na całej szerokości, a prawo to zostaje ustanowione w celu korzystania z tej linii kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem, a zwłaszcza w celu eksploatacji, konserwacji, remontu, odbudowy, modernizacji, dostarczania i odbioru ścieków,

a ponadto dostępu do obciążonego terenu w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu właścicieli gruntu z obowiązkiem niezwłocznego przywrócenia powierzchni do poprzedniego stanu;

Przedmiot wykonania: działka nr 1328/6, nieruchomość władnąca :SI2S/00024882/7, każdoczesny właściciel działki nr 1328/5, oraz SI2S/00021668/0, każdoczesny właściciel działki nr 1328/3.

Dział IV księgi wieczystej – Hipoteki - nie zawiera wpisów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XI/51/03 Rady Gminy Platerów z dnia 29 października 2003 r. przedmiotowa działka nr 1328/6 położona jest w terenach oznaczonych symbolem L6UO z przeznaczeniem pod tereny usług oświaty.

Aktualny sposób użytkowania to działka nieogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, bez poddasza, oddanym

w najem na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 7116/10/93 z dnia 04.01.1993 zawartej na czas nieoznaczony. Dach budynku konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową. Do budynku przyłączona sieć energetyczna i wodociągowa. Stan techniczny słaby, wykończony w niskim standardzie. Pomieszczenia

w budynku: kuchnia, 3 pokoje, przedpokój, wiatrołap. W budynku nie ma łazienki, wc znajduje się osobnym budynku.

Działka położona w miejscowości Czuchów- Pieńki wśród zwartej zabudowy wsi, dojazd dobry, drogą asfaltową. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa siedliskowa wsi. Nieruchomość oddalona od miejscowości gminnej Platerów ok. 4,5 km., natomiast do miasta powiatowego Łosice ok. 12 km. Działka oddalona jest od drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin ok. 3,5 km. Działka ma kształt prostokąta

o szerokości ok. 9,6 m i długości ok. 31 m. Powierzchnia działki wynosi 0,0292 ha. Działka ma dostęp do linii energetycznej, sieci wodociągowej.

Dojazd do nieruchomości po działce gminnej oznaczonej numerem 1327/7 pełniącej funkcję drogi wewnętrznej dojazdowej, która graniczy z publiczną drogą powiatową Puczyce-Hruszew na zasadzie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.

Termin zagospodarowania nieruchomości - nieruchomość już zagospodarowana przez najemcę.

Cena nieruchomości 31 000 zł. (trzydzieści jeden tysięcy zł.) zwolniona z podatku Vat.

Planowana sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym stosownie do art.34 * ust.1 pkt 3 ustawy

o gospodarce nieruchomościami. Podstawa sprzedaży – uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Uwaga!

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabycie nieruchomości, jeśli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz obowiązuje przez okres 21 dni.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski .

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 2 sierpnia 2019 r.

                                                                                            

Wójt Gminy

Jerzy Garucki

  

_________

*W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art.. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli

złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  1. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r.. albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust 1;termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest najemca lokalu mieszkalnego , a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust.1.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl