slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ G.6840.8.2019 NIERUCHOMOŚCI Gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

Platerów dn. 23.05.2019 r.

G.6840.8.2019

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

Na podstawie art. 13 ust. 1, art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2019 r. poz. 270, 492, 801/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

WÓJT GMINY PLATERÓW

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki nr 1318 o pow. 0,1200 ha (powierzchnia działki podana na podstawie danych ewidencyjnych) w klasie bonitacyjnej R III a, położonej w miejscowości CZUCHÓW PIEŃKI obręb 0004, wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00015021/8.

Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia” –Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością-ustanowiono nieodpłatnie na czas nieoznaczony służebność gruntowa przejazdu i przechodu na całej działce numer 1038/3. Nieruchomość władnąca: SI2S/00024795/0. Każdoczesny właściciel działki

nr 1038/4. Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wynikającym z postanowienia o zasiedzenie. Wpis dotyczy działki nr 1324/2 położonej we wsi Czuchów Pieńki w gminie Platerów. UWAGA: wyżej wymienione wpisy nie dotyczą wycenianej działki.

Dział IV księgi wieczystej Hipoteka- nie zawiera wpisów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą

Nr XI/51/03 Rady Gminy Platerów z dnia 29 października 2003 r. przedmiotowa działka położona jest

w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu symbolem L4aMR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (siedliskowej).

Działka położona w centralnej części wsi Czuchów Pieńki, wśród zwartej zabudowy siedliskowej

i mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. Położenie ok. 40 m. od głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś. Odległość od drogi krajowej nr 19 Lublin-Białystok wynosi ok. 3,5 km, do miejscowości gminnej Platerów 4 km, do Łosic 12 km. Działka ma kształt prostokąta

o szerokości ok. 21m i długości ok. 57 m. Dostęp do linii energetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

i telefonicznej w drodze przy działce.

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 5 lat od nabycia.

Cena nieruchomości: 15000 (piętnaście tysięcy zł.) +23% podatku Vat

Podstawa sprzedaży – uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2019 r.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu, którego warunki będą ogłoszone w odrębnym ogłoszeniu.

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz piwnicą oznaczona numerem działki 272/4 o pow. 0,0636 ha (klasoużytek B) (powierzchnia działki podana na podstawie danych ewidencyjnych), położonej w miejscowości OSTROMĘCZYN 1A, obręb 0018-Ostromęczyn, wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00016129/2.

Dział III Ciężary i roszczenia oraz dział IV księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”-nie zawierają wpisów.

W akcie notarialnym zostanie wpisane ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna ustanowiona na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na:

-przesyle energii elektrycznej od posadowionych skrzynek rozdzielczych i słupa betonowego (oznaczonych na mapie kolorem czarnym) na działce 272/4 oraz przebiegających po niej przewodów przesyłowych (oznaczonych na mapie kolorem czerwonym) do granicy z działką 272/3 o długości ok. 10 m, których lokalizację i przebieg obrazuje mapa wykonana przez Urząd Gminy w Platerowie. Prawo to zostaje ustanowione w celu korzystania z tej linii zgodnie z jej przeznaczeniem, a zwłaszcza w celu eksploatacji, konserwacji, remontu, odbudowy, modernizacji, dostarczania i przesyłania energii elektrycznej a ponadto dostępu do obciążonego terenu w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu właścicieli gruntu

z obowiązkiem niezwłocznego przywrócenia powierzchni do poprzedniego stanu z wpisem w dziale III nowo urządzonej księgi wieczystej powstałej dla działki nr 272/4 oraz w dziale I księgi wieczystej SI2S 00016129/2 prowadzonej dla działki 272/3.

-przebiegu sieci wodociągowej (oznaczonej na mapie kolorem niebieskim) na działce nr 272/4 do granicy

z działką nr 272/3 o długości ok. 10 m, których lokalizację i przebieg obrazuje mapa wykonana przez Urząd Gminy w Platerowie. Prawo to zostaje ustanowione w celu korzystania z tej linii zgodnie z jej przeznaczeniem, a zwłaszcza dla celów zaopatrzenia w wodę, wchodzenia i wjazdu odpowiednimi pojazdami i sprzętem na część nieruchomości w celu bieżącej eksploatacji , napraw lub wymiany elementów sieci wodociągowej przy czym uprawniony do służebności po zakończeniu wymienionych czynności zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, obowiązku powstrzymania się przez każdoczesnego właściciela opisanej nieruchomości od dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonywania obiektów małej architektury w pasie eksploatacyjnym urządzeń wodociągowych z wpisem w dziale III nowo urządzonej księgi wieczystej powstałej dla działki nr 272/4 oraz w dziale I księgi wieczystej SI2S 00016129/2 prowadzonej dla działki 272/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XI/51/03 Rady Gminy Platerów z dnia 29 października 2003 r. przedmiotowa działka nr 272/1, z której została wydzielona działka 272/4 położona jest w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu symbolem 06U-tereny zabudowy usługowej.

Aktualny sposób użytkowania to działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym               oraz piwnicą, nieogrodzona, oddanym w najem na podstawie umowy najmu G.71404/3/07 z dnia 02 sierpnia 2007 r., zawartej na czas nieokreślony. Budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany w 1939 r., konstrukcji drewnianej, z bala, jednokodygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. W budynku nie ma łazienki. Dach dwuspadowy, kryty blachą płaską.

Działka położona w sąsiedztwie zwartej zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, przy drodze głównej drodze przebiegającej przez wieś. Odległość od drogi krajowej nr 19 Lublin-Białystok wynosi ok. 950 m., do miejscowości gminnej Platerów 5 km, do Łosic 12 km.

Działka ma dostęp do linii energetycznej i sieci wodociągowej (przyłączone do budynku).

Sieć telefoniczna w drodze. Brak sieci kanalizacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości -nieruchomość już zagospodarowana przez najemcę.

Cena nieruchomości 26 000 zł. netto (dwadzieścia sześć tysięcy zł.) zwolniony z podatku Vat .

Planowana sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym stosownie do art.34 * ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawa sprzedaży – uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r.

Uwaga! Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeśli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz obowiązuje przez okres 21 dni.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski .

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 23 maja 2019 r.

                                                                                                                                                   

Wójt Gminy

Jerzy Garucki

 

 

 

 

*W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art.. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r.. albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust 1;termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3. jest najemca lokalu mieszkalnego , a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust.1.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl