slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Projekt zakupu i montazu urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych

baner unijny kotly

 

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Gminy Platerów!

 

Wójt Gminy Platerów zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji i ankiet dotyczących dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

Unijne dofinansowanie będzie można otrzymać na wymianę kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych udzielone będzie w formie dotacji w wysokości do 80 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z wymianą kotłów.

Do pisma dołączona jest wzorcowa deklaracja i ankieta udziału w projekcie. Zgłoszenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku złożenia przez Państwa wypełnionej i podpisanej deklaracji i ankiety dotyczącej udziału w projekcie.

Deklaracje i ankiety należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem Sołtysów w Urzędzie Gminy Platerów, pok. nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne - właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Platerów. Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

                                                                                                  Wójt Gminy Platerów

                                                                                                            /-/ Jerzy Garucki

Załączniki:

  1. Deklaracja udziału w dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła.
  2. Ankieta dotycząca udziału w projekcie.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl