slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ G. 6840.4.2017 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia

Platerów dn. 25.09.2017 r.


G. 6840.4.2017

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U z 2016 r.  poz. 2147 ze zmianami/
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do  Z B Y C I A   niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

1.    Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr działki  51 o pow. 0,2300 ha, położona w obrębie HRUSZNIEW gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem W12N, teren zieleni niskiej, dna dolin -  wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00015020/1.       
Dział  III księgi wieczystej „ciężary i ograniczenia” i dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawierają    
       wpisów.
       Działka (Łąka klasy IV)  położona poza zwartą zabudową wsi, w sąsiedztwie znajduje się  rzeka oraz   
       sąsiadujące grunty rolne (łąki).  Dojazd   drogą gruntową wewnętrzną  w słabym stanie.
       Cena nieruchomości określona przez biegłego 3900 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych)  netto,  zwolniona
       z podatku Vat.
       Podstawa sprzedaży – uchwała nr XXIX/188/2017  Rady Gminy w Platerowie z dn. 9 czerwca 2017 r.
       Planowana sprzedaż w trybie przetargu, którego warunki zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu.
2.    Nieruchomość  składająca się  z działek oznaczonych numerami: 717, 563/1, 560, 558, 556, 554, 553, 550 o łącznej  powierzchni 1,7877 ha w  Ruskowie  i  z działek nr 105, 91/2 o łącznej  pow. 0,5012 ha w Myszkowicach  (drogi wewnętrzne dojazdowe do łąk – nie będące drogami publicznymi)  – wszystkie położone w otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I 1ZN z przeznaczeniem pod zieleń niską, dna dolin  i nie objęte planem rewitalizacji ( gmina Platerów nie ma uchwalonego planu rewitalizacji),  wpisane do księgi wieczystej SI2S/00021021/3,  zostanie  zbyta  w drodze  zamiany, na działkę oznaczoną nr 397/1 o powierzchni 0,1129 ha (księga wieczysta SI2S/00024170/3) , położoną w obrębie Rusków gmina Platerów a należącą  do WOKAS Spółka Akcyjna w Łosicach. Działka ma kształt prostokąta o  przybliżonych wymiarach 8 x 126 m.
Użytkowana rolniczo jako łąka częściowo zakrzaczona w klasach użytków Ł.IV,  Ps. IV,  Ps. V,  W-Ł.IV.
Położona w otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I 1ZN z przeznaczeniem pod zieleń niską. Dojazd do działki drogą asfaltową powiatową. W sąsiedztwie (po drugiej stronie drogi) zabudowa zagrodowa. Bezpośrednie sąsiedztwo działki  to grunty rolne.
       Ceny poszczególnych nieruchomości:
o    Nieruchomość gminna składająca się z działek  nr 717, 563/1, 560, 558, 556, 554, 553, 550 w Ruskowie  i  działek nr 105, 91/2 w Myszkowicach  - łączna cena określona przez biegłego 59284 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote)  + podatek vat 23%
o    Nieruchomość WOKAS Spółka Akcyjna w Łosicach – 2900 zł netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) + podatek vat 23%
                    Ceny należy uregulować przed zawarciem notarialnej umowy  zamiany.
                

    Uwaga !   
W akcie notarialnym zostanie zapisana służebność gruntowa,  z zapisem  w dziale III księgi wieczystej „ciężary i ograniczenia” nieruchomości obciążonej  oraz   w działach  I-S p ksiąg uprawnionych w następującym zakresie:

o    w stosunku do działki  nr 558  w Ruskowie o treści – ustanawia się nieodpłatną i na czas nieokreślony  służebność gruntową dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz  polegającą na przesyle wody i telefonii w celu  korzystania z linii wodociągowej, linii telefonicznej i linii energetycznej zgodnie z ich przeznaczeniem a zwłaszcza w celu eksploatacji, konserwacji, remontu, odbudowy, modernizacji, dostarczania i przesyłania wody, telefonii i  energii elektrycznej a ponadto  nieodpłatnego dostępu do obciążonego terenu w każdym czasie, na całej szerokości i długości działki, do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej numerem działki 64, położonej w obrębie Myszkowice gmina Platerów, dla której prowadzona jest księga wieczysta SI2S/00021021/3.
o    w stosunku do działek  nr 556, 563/1  w Ruskowie o treści – ustanawia się nieodpłatną i na czas nieokreślony  służebność gruntową  polegającą  na prawie przejazdu, przechodu i przegonu całą szerokością i całą długością działki dla wszystkich uczestników ruchu drogowego od drogi gminnej  wewnętrznej  oznaczonej numerem działki  544 w obrębie Rusków gmina Platerów, dla której  prowadzona jest księga wieczysta SI2S/00021021/3.
o    WOKAS S.A. w Łosicach w treści umowy zamiany ustanowi nieodpłatne i na czas nieokreślony  służebności gruntowe  polegające  na prawie przejazdu, przechodu i przegonu całą szerokością odpowiednich działek stanowiących drogi, w celu zapewnienia  dostępu do drogi publicznej wszystkim działkom znajdującym się w kompleksie łąk, w stosunku do których WOKAS S.A w Łosicach nie posiada prawa do korzystania z gruntu.
o     WOKAS S.A. w Łosicach  dokona  uzgodnień z Urzędem Melioracji Wodnych przebieg rowów melioracyjnych w celu  zapewnienia skutecznego działania sieci melioracyjnej (odwadniania i nawadniania)  działkom znajdującym się po przeciwnej stronie drogi gminnej oznaczonej numerem działki 544 w obrębie Rusków gmina Platerów.
               Podstawa zamiany Uchwała nr XXXI/202/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 08 września 2017 r.

Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez okres 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 25 września 2017 r.

                                                                                                   Wójt  Gminy      

                                                                                                 Jerzy  Garucki
__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl