nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OBWIESZCZENIE GP.OŚ.6220.1.6.2015

Platerów, dn. 29.01.2016 r.

GP.OŚ.6220.1.6.2015

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA I MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z ZEBRANYM MATERIAŁEM DOWODOWYM W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 71) w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.),

 

Wójt Gminy Platerów
zawiadamia,

 

strony postępowania, że w dniu 29.01.2016r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki - Hruszniew Kolonia”

realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 816/11 i 815 w msc. Puczyce, nr ewid. 58, 64/1, 52/1, 65/2, 60, 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Górki oraz nr ewid. 99, 83, 66 w msc. Hruszniew Kolonia, gm. Platerów.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją powyższej sprawy, w tym z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz postanowieniem Wójta Gminy Platerów stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu t.j. od 730 do 1530 z możliwością wypowiadania się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Platerów – www.platerow.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Puczyce, Górki i Hruszniew Kolonia.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl