slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OBWIESZCZENIE GP.OŚ.6220.1.6.2015

Platerów, dn. 29.01.2016 r.

GP.OŚ.6220.1.6.2015

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA I MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z ZEBRANYM MATERIAŁEM DOWODOWYM W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 71) w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.),

 

Wójt Gminy Platerów
zawiadamia,

 

strony postępowania, że w dniu 29.01.2016r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki - Hruszniew Kolonia”

realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 816/11 i 815 w msc. Puczyce, nr ewid. 58, 64/1, 52/1, 65/2, 60, 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Górki oraz nr ewid. 99, 83, 66 w msc. Hruszniew Kolonia, gm. Platerów.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją powyższej sprawy, w tym z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz postanowieniem Wójta Gminy Platerów stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu t.j. od 730 do 1530 z możliwością wypowiadania się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Platerów – www.platerow.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Puczyce, Górki i Hruszniew Kolonia.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl