slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz nieruchomości gminnych G. 7145.5.2014

Platerów dn. 18.09.2014 r

G. 7145.5.2014

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

 Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

 

Lokal  mieszkalny nr  3,  w budynku gminnym -  nr 5a, znajdujący się na dz. nr 227/1 o pow. 0, 35ha, w obrębie Hruszniew  gmina Platerów.

Opis: Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem  Ośrodka  Zdrowia  - lokal wyposażony w instalację  elektryczną, centralnego ogrzewania, z łazienką , wc,  kanalizacją  z dołączoną wodą bieżącą.

Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. Przestrzennego -  Usługi Zdrowotne
Wysokość czynszu zł  -  1,13  za 1 m² + opłaty niezależne od właściciela.
Stawka Wat w %  -  Nie dotyczy

Obciążenia i zabezpieczeniaciążące na nieruchomości  -  Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów

Uwagi!  -   Najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym - z przeznaczeniem na czas trwania stosunku pracy (§ 1 Uchwały R.G. W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013).

 

Uwaga!

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.

Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.

Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagajacym dochód nie wyższy niż:

  • 75% najniżśzej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym     
    50% najniżśzej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym mogą być wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

  1. uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
  2. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz  wywiesza się na okres 21 dni .                  

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu  18 wrzesnia 2014 r.  oraz w Sołectwie  Hruszniew.

 

Wójt  Gminy Platerów
Jerzy Garucki

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl