slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

24 sierpnia zgodnie w wcześniejszymi ustaleniami, odbył się Festiwal Muzyki Granej na Żywo „Gramy Swoje”. Impreza miała formę konkursu, do którego zgłosiło się ponad dwadzieścia zespołów z całej Polski (m.in. Warszawa, Kraków, Kielce, Knurów, Leszno, Giżycko, Sochaczew, Lublin, Siedlce) oraz z Białorusi (Mińsk, Brześć). Do festiwalu zakwalifikowaliśmy sześć zespołów: After Seven (Leszno), Kasyno (Ostrów Maz.), Mojra (Giżycko), Crowley (Goworowo), Midway (Siedlce), Ściana (Brześć).

Platerów, dnia 20.08.2014r.
  
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Platerów      
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Platerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi  zmianami) oraz na podstawie art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Platerów przypomina

o możliwości składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ
OD 1 DO 31 SIERPNIA 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich potwierdzone za zgodność kserokopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Platerów, dn. 11.08.2014r.

GP.OŚ.6220.1.3.2014

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.), na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 11.08.2014r. na wniosek P. Natalii Dziwińskiej, zam. Stare Litewniki 7, 08-220 Sarnaki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku chlewni i obiektów towarzyszących t.j.: silosów paszowych – szt. 2, zbiornika gnojowicy, komory sztuk padłych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych” realizowanych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194/2, położonej w msc. Hruszniew Kolonia, gm. Platerów.

Strona 2 z 3

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl