nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.7145.3.2012

Platerów dn. 07.11.2012 r

G. 7145.3.2012

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 

WÓJT GMINYPLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

Nr działki: 844/8

Nr lokalu: Lokal mieszkalny nr 1

Nr KW: 9815Ł

Położenie: w budynku gminnym- byłej szkole w Chłopkowie NR 2,

Powierzchnia działki w ha: 0,29

Opis nieruchomości: Nieruchomość jest zabudowana budynkiem byłej szkoły, w którj wydzielono Lokal mieszkalny oznaczony nr 1 - wyposażony w inst, elektyczną. Ogrzewany piecem.

Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. Przestrzennego: Teren zabudowy usługowej, z przeznaczeniem pod tereny usług i drobnej wytwórczości (symbol S5U)

Wysokość czynszu zł za 1 miesiąc: 0,678 zł za 1 m² + opłaty niezależne od właściciela.

Stawka VAT w %: Nie dotyczy

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości: Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów

Uwagi: Najem na czas oznaczony osobie korzystajacej z pierwszeństwa. (art. 4 ust.2 ustawu).


Uwaga!

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.

Nr 31, poz. 266) „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.

Zgodnie z zapisami paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagajacym dochód nie wyższy niż:

  • 75% najniżśzej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  • 50% najniżśzej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym mogą być wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

  1. uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
  2. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz wywieszono w dniu 08 listopada 2012 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz w Sołectwie Chłopków.

 

Wójt Gminy Platerów

/-/  Jerzy Garucki

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl