nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G. 6840.4.2012

G. 6840.4.2012

Platerów 17.01.2012 r

 

 

OGŁOSZENIE  !

 

Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/


OGŁASZAM PIERWSZY
publiczny,  przetarg ustny
nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia
działki w ha
Miejsce położenia
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cena
wywoławcza nieruchomości
w zł.
Wadium
w zł
O wysok.
postąpienia decydują uczestnicy przetargu
z tym, że minimalne postąpienie wynosi
nie mniej niż
Uwagi, obciążenia  i zabezpieczenia, ciążące na nieruchomości
1. Lokal  mieszkalny  nr 1 z udziałem w gruncie
kw.nr 17612Ł
RUSKÓW
Udział 36/300 w działce nr 818/4 o pow. og. 0,4355
BR-R.V.
Nieruchomość zabudowana,  budynkiem wielomieszkaniowym „ośmiorakiem”, w którym sprzedano 4 lokale Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinn i zagrodowa. Strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych (I4MN/MR) 15346 1535 154 Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów
w akcie notarialnym będzie ujawniony fakt objęcia nier. Ochroną konserwatorską.
Wartość rynkowa nakładów wykonanych przez ostatniego najemcę lokalu wynosi 2924 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote.)

 

Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14 (Sala Narad) W DNIU  28 lutego 2012 roku (wtorek) o godzinie 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru lokalu i działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej w tabeli,  na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 09804400040000026020000010 w BS Platerów (decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 24 lutego 2012 roku (piątek)

Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
    • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej osoby prawnej
    • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
  5. Dowód wpłaty wadium.

Do chwili rozpoczecia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przczyn), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknieciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Granice nieruchomości mogą zostać wyznaczone tylko na koszt nabywcy.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 17 stycznia 2012 r.

Informacji można zasiednąć pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

WÓJT GMINY
Jerzy Garucki

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl