nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

G. 7145.1.2012

Platerów dn. 01.03.2012 r

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

Platerów dnia 02 luty 2012 r.

OGŁOSZENIE
Wójt  Gminy Platerów  przypomina o zimowym utrzymaniu chodników.

 

Zgodnie § 3 pkt. 10 z Regulaminem o utrzymaniu czystości  i porządku publicznego na terenie gminy Platerów, do obowiązków właścicieli nieruchomości  należy uprzątanie chodników położonych wzdłuż ulic niezwłocznie po opadach  śniegu  oraz posypywanie piaskiem chodnika podczas oblodzenia.

W trosce o porządek i wspólne bezpieczeństwo proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej.

Wójt Gminy Platerów

Jerzy Garucki

G. 3033. 2012

Platerów dnia 12.01.2012 r

INFORMACJA dla  ROLNIKÓW

Nastąpiła zmiana ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. nr 106, poz.622, Nr 171, poz.1016  i  nr 291, poz.1707) . Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)  w

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012
WÓJTA GMINY PLATERÓW
z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012  rok

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

logo prow
Budowa ciągów pieszych w m. Hruszniew
i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu
 
Została zrealizowana w ramach  projektu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu „Budowa ciągów pieszych w m. Hruszniew i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu  „ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

Strona 4 z 5

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl