slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie - Obwieszczenie GP.OS.6220.2.2011

GP.OS.6220.2.2011

Platerów dnia 15.11.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art.61 § 4 ,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071  ze zmianami)  oraz  art.71 ust.1 , ust.2,  ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam , że:

 

Na wniosek Pana  Piotra Ostapiuka  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 1200 tuczników wraz z obiektami towarzyszącymi tj. dwa zbiorniki gnojowicy o pojemności łącznej 900m³, zbiornik ścieków bytowych o poj. 6,25 n³, silosy paszowe-szt.3, utwardzenie terenu, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu  2 i 3 , obręb Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału na każdym jego studium. Ponadto informuję o możliwości  zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie  oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, pokój nr 5 , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Platerów.

Zgodnie z art.75 ,ust.1 pkt.4 , art.77 ust.1 , ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami)

Organem  właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Platerów , który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach , wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt.102 (chów lub hodowla zwierząt  w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza ) rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,poz. 1397)  inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Osoby  zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów , pokój nr 5, w dniach i godzinach urzędowania (tel.83 357 84 89) w terminie 21 dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości

 

Wójt  Gminy Platerów
(-) Jerzy Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl