slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 6845.2.2011

G. 6845.2.2011

Platerów dn. 08.11.2011 r.

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA:

Na podstawie art.13 ust.1, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

Lp. Nr działki lub nr lokalu Nr KW położenie Pow. działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodar-owania przestrzennego Wysokość miesieczna czynszu dzierżawnego w zł -netto- Stawka Wat w % Wysokość miesięczna czynszu brutto Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości Uwagi
1. 1328/1 kw. 15788Ł Czuchów- Pieńki 1,0597 Bi Nieruchomość powstała z podziału dz. 1328. Zabudowana obiektem szkolnym – szkołą, boiskiem szkolnym, ogrodzona Wartość ksiegowa nieruchomości wynosi 600337,92 zł w tym umorzenie 262230,68 zł. Teren zabudowy
usług oswiaty

symbol na planie (L6UO).
Cel dzierżawy – założenie ośrodka socjoterape-utycznego dla chłopców w wieku gimnazjalnym
1510 – aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wg GUS 23 1857,30 Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat – na podstawie Uchwały Rady Gminy w Platerowie Nr XIII/67/2011 z dnia 28.10.2011 r. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną ustalone w umowie

 

Uwaga!

  1. Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
  2. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości na własny koszt
  3. Remont dostosowujący do wymogów prawa oraz remonty bieżące na koszt dzierżawcy bez możliwości zwrotu nakładów przez właściciela- gminę.
  4. Opłaty niezależne od włąściciela pokrywa dzierżawca.
  5. Przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego wykonuje dzierżawca na własny koszt bez możliwości zwrotu przez właściciela.
  6. Termin zagospodarowania nieruchomości – 01.09.2012 rok.
  7. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzedzie Gminy w Platerowie.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski.

Wykaz wywieszono w dniu 14 listopada 2011 r.

 

__________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl