slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 6840.11.2011

G. 6840.11.2011

Platerów dn. 24.10.2011 r.

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje  do publicznej wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

Lp. Nr działki lub nr lokalu Nr KW położenie Pow. działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cena netto nierucho-
mości w zł

Stawka Wat w % Cena brutto + koszty wyceny w zł. Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości Uwagi
1.. Lokal socjalny nr 1 z udziałem w gruncie kw.nr 17612Ł RUSKÓW Udział 36/300 w działce nr 818/4 o pow. og. 0,4355 BR-R.V. Nieruchomość zabudowana, budynkiem wielomiesz-kaniowym „ośmiorakiem”, w którym sprzedano 4 lokale Zabudowa mieszkaniowa jednorodz. I zagrodowa.
Strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych (I4MN/MR
14572 zw 14986 + 360 15346 Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów w akcie notarialnym będzie ujawniony fakt objęcia nier. Ochroną konserwatorską. Warunki przetargu będa podane do wiad. Publ w odrębnym ogłoszeniu.
2.. 994/4 kw. 15021Ł Czuchów- Pieńki z lokalem socjalnym nr 17”e” 0,0346 BR-R.V. Nieruchomość powstała z podziału dz. 994/1. Br.R.V. Teren zabud. mieszkaniowej zagrodowej (L 4a MR). 8715 zw 8715 + 360 9 075 pomnie-jszona o bon. 95% 454 zł Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów w akcie notarialnym Sprzedaż działki nastąpi w trybie bezprzetargowym – na podstawie art. 37 ust.2 pkt 1 i art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Uwaga!Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz  obowiązuje do dnia 17 listopada 2011 roku .

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu 24 października 2011 r.
__________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl