slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zapytanie ofertowe

logo projekt aktywizacji


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie
08-210 Platerów , ul. 3 maja 5
tel. 83 357 84 11 , fax. 83 357 84 11
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 537-164-25-63 , REGON 002300976

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 1. Zamawiający:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie, ul. 3 maja 5 , 08-210 Platerów
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zapytania jest realizacja ubezpieczenia NNW uczestników projektu systemowego w drodze na zajęcia, podczas zajęć oraz w drodze powrotnej do domu oraz w czasie wyjazdu integracyjnego w ramach projektu systemowego pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowa suma ubezpieczenia 10 000,00 zł na osobę.
 3. Uczestnicy do objęcia ubezpieczeniem NNW:
  Ubezpieczenie NNW dotyczy 10 uczestników projektu: "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów".
 4. Termin realizacji zamówienia:
  Zamówienie obejmuje ubezpieczenie NNW 10 uczestników w okresie od 19.08.2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 5. Forma:
  Jednorazowe ubezpieczenie uczestników na okres od 19 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r., w drodze na zajęcia, podczas zajęć, w drodze do domu, wyjazdu integracyjnych na podstawie imiennej listy przekazanej przez Zamawiającego. Podstawowa suma ubezpieczenia 10 00,00 zł
 6. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
  objęcia 10 uczestników projektu ubezpieczeniem NNW w drodze na zajęcia, podczas zajęć, w drodze do domu, oraz w czasie wyjazdu integracyjnych na podstawie imiennej listy przekazanej przez Zamawiającego. Podstawowa suma ubezpieczenia 10 000,00 zł na osobę.
 7. Oferta powinna zawierać:
  1. cenę brutto w odniesieniu do kosztu ubezpieczenia uczestników projektu wyrażoną w PLN (stawka brutto) zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 6,
  2. wpis do organu rejestrowego- KRS / wpis do EGD- kopia,
   1. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami do US, ZUS.
 8. Kryterium wyboru oferty
  1. Kryteria formalne- obowiązkowe dla wszystkich kandydatów ubiegających się o wykonanie usługi (ocena zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia):
   1. złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 7,
   2. uprawnienia do świadczenia usług ubezpieczeniowych.
  2. Cena 100 %

  Zasady oceny kryterium cena :

  ilość punktów wynikających z poniższego działania zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

   

  C min

  Xc = --------------- x 100 pkt.

  Ci

   

  • gdzie :

  Xc - wartość punktowa ceny

  C min - najniższa cena spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert

  Ci - wartość oferty ocenianej

 9. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
  Zamawiający wybierze wykonawców na podstawie złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi podmiot, którego oferta została wybrana nie później niż 7 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert.
 10. Informacje dotyczące umowy
  Zlecenie zostanie nawiązane na podstawie przekazanej imiennej listy uczestników do objęcia ubezpieczeniem NNW. Wykonawca wystawi polisę ubezpieczeniową na podstawie której dokonana zostanie płatność. Płatność za wykonane zlecenie nastąpi po dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej oraz po otrzymaniu środków finansowych na realizację projektu z IP 2.
 11. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA".
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ ubezpieczenie NNW 10 uczestników projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów" .
 12. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę złożyć należy do dnia 16 sierpnia 2011 r. do godz. 12:00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie, ul. 3 maja 5, 08-210 Platerów, fax: 83 357 84 11, lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
  Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Marcin Marczuk, tel. 83 357 84 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

01.08.2011 r. Marcin Marczuk

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

 

Dokumenty do pobrania:

ikona wordTreść ogłoszenia

ikona wordOferta cenowa

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl