slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 6840.7.2011

G. 6840.7.2011
Platerów dn. 30.06.2011 r.

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

Lp. Nr działki lub nr lokalu Nr KW położenie Pow. działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cena netto nieruchomości w zł Stawka Wat w % Cena brutto + koszty wyceny w zł. Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości Uwagi
1. 66/12 kw. 17621Ł Platerów 0,0144 Niezabudowana rersztówka podziałowa przeznaczona na powiększenie działki budowlanej oznaczonej nr 634. R.IIIb. Teren zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol A5MN) 1519 23 1868+ 369 2237 Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów Sprzedaż działki nastąpi w trybie bezprzetargowym - na podstawie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Uwaga!

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu 30.06.2011 r. na okres 21 dni.

 

 

_____________________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl