slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

Informuję, że do dnia 30 czerwca 2011 roku będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Siedlcach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2012 - 2015. Wyboru ławników dokona Rada Gminy Platerów najpóźniej w październiku 2011 roku.

 

Informacja dla kandydatów

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 370).

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi sądów
 2. stowarzyszenia,
 3. organizacje związkowe,
 4. organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 5. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego (ważne 6 miesięcy),
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (ważne 6 miesięcy),
 6. aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji,
 7. listę pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (lista osób zgłaszających powinna zawierać imiona i nazwisko, numer pesel, adres stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata na ławnika).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można uzyskać w: Urzędzie Gminy Platerów pokój nr 16 lub pobrać ze strony www.platerow.com.pl

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2011 roku w Biurze Rady Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, pok. nr 16 w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów (decyduje data stempla pocztowego).

Termin 30.06.2011 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Ponadto informuję, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zmieniły się między innymi zasady, co do ławników w kwestii postępowań sprawdzających. Zgodnie z art. 139 pkt 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych, do ławników przepis art. 85 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, stosuje się odpowiednio. W związku z powyższym kandydat na ławnika ma obowiązek zapoznania się z treścią ustawy o ochronie informacji niejawnych a pisemne oświadczenie w tej sprawie złożone zostanie przez ławnika podczas składania ślubowania i dołączone do karty ławnika.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Kazun

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl