slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod wynajem G.71404/2/2011

G. 71404/2/2011

Platerów dn. 09.02.2011 r

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

      Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

 

Lp.
Nr działki
lub nr lokalu
Nr KW
położenie
Pow.
działki
  w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego  
Wysokość czynszu zł
Stawka
Wat
w %
Obciążenia i zabezpieczeniaciążące na nieruchomości
Uwagi
1..
405
 
Lokal
mieszkalny nr  1

w budynku gminnym- byłej Szkole w Falatyczach nr  budynku 58
0,50
Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem byłej Szkoły w Falatyczach
Lokal mieszkalny o niskim standardzie z instalacją elektryczną, ogrzewany piecami kaflowymi, bez łazienki i kanalizacji.
Może być dołączona woda bieżąca.
Zabudowa Siedliskowa
-Symbol Z4aMR.
0,678 zł za 1 m² + opłaty niezależne od właściciela.
Nie dotyczy
Dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów
 
Najem na czas oznaczony
Tryb rozpatrywania wniosku  § 6 -uchwały:
1.        Wniosek
2.        Zawarcie umowy najmu  -Wójt Gminy
 
 

 

Uwaga! 

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.

Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy."

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach."

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób."

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy e Platerowie.

Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom  pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagajacym dochód nie wyższy niż:                  -   75% najniżśzej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

  • 50%  najniżśzej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym

mogą być  wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

  1. uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
  2. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz  obowiązuje do dnia 05 marca 2011 roku .                  

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu  10 lutego 2011r.

oraz w Sołectwie  Falatycze.

 
Wójt  Gminy Platerów
Jerzy Garucki

                  

____________________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl