slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz nieruchomości na sprzedaż G. 72241/1/2011

G. 72241/1/2011

Platerów dn. 09.02.2011 r.

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do  zbycia:

Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje  do  publicznej  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

Lp. Nr działki
lub nr lokalu
Nr KW
położenie
Pow.
działki
w ha
Opis nieruch-omości Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Cena
netto nieruch-omości
w zł
Stawka
Wat
w %
Cena
brutto +
koszty wyceny
w zł.
Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości Uwagi
1.. 561
kw.58562
FALATYCZE
1,2256 Nieruchomość niezabudowana, pokryta lasem, z głębokim wyrobiskiem po wydobyciu kruszywa.
Lz. R-VI.-0,5266
N. - 0,6990
Teren przeznaczony do eksploatacji kruszyw naturalnych, systemem odkrywkowym 14572 23 17924 +
427

18351
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów  
2.. 994/14

kw. 15021Ł
Czuchów-
Pieńki
0,1138

 
Niezabud-
owana
Br.R.V.
Teren  zabud. mieszkaniowej
zagrodowej
(L 4a MR).
3255 23 4004 +
274

4 278
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów
w akcie notarialnym nabywca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu istniejacych urządzeń sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja ) oraz możliwości ich  eksploatacji, konserwacji  i remontów.
 
  994/19

kw. 15021Ł

Czuchów-
Pieńki
 
0,1327 Niezabud-
owana
Br.R.V.
Teren  zabud. mieszkaniowej
zagrodowej
(L 4a MR)
3490 23 4293 +
275


4 568
 
  1094

kw. 10374 Ł
Czuchów-Pieńki
0,2400

 
Zabudowana domem drewnianym, budynkiem inwentarskim, stodołą, garażem i piwnicą Br.R.V.
Teren zabud. mieszkaniowej
zagrodowej
(L 4a MR)
35993 Zw 35993 Wolna od obciążeń  

Uwaga! 

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.

Wykaz  obowiązuje do dnia 10 marca 2011 roku .

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                   

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu 09 lutego 2011 r.

 

_____________________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl