nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ G.6845.3.1.2020 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA

                                                                                                                                       Platerów, dnia 22 lipca 2020 r.

G. 6845.3.1.2020

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA:

   Na podstawie art.13 ust 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2020,   poz. 65 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje do p u b l i c z n e j wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA niżej wymienione nieruchomości gminne:

  1. Obręb RUSKÓW gmina Platerów:

Działka rolna oznaczona numerem 913/1 o pow. 0,7569 ha (RIVa 0,2199 ha, RIIIb 0,3084 ha, RV 0,1858 ha, RVI 0,0428 ha) położona w Otulinie Parku Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw. nr SI2S/00017615/3

Opis nieruchomości: działka w użytkowaniu rolniczym.

Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego – 3,50 q pszenicy rocznie

  1. Obręb KAMIANKA gmina Platerów:

Działka rolna oznaczona nr 80/1 o pow. 0,2930 ha (RIIIb 0,1790 ha, RIVa 0,1140 ha) położona w Otulinie Parku Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną cześć planu – symbolem N4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową oraz symbolem N3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw. nr SI2S/00017620/1

Opis nieruchomości: działka w użytkowaniu rolniczym.

Minimalne wysokość czynszu dzierżawnego – 1,80 q pszenicy rocznie.

 

  1. Obręb PUCZYCE gmina Platerów:

Działka rolna oznaczona nr 816/10 o pow. 0,40 ha (RIIIa 0,1132 ha, RIIIb 0,2068 ha) przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem P3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze oraz symbolem 01KS z przeznaczeniem pod projektowaną drogę ekspresową S-19 relacji granica państwa – Kuźnica Białostocka – Białystok – Siemiatycze – Lublin –Rzeszów z węzłem „Ostromęczyn” w granicy gminy;

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw. nr SI2S/00021021/3

Opis nieruchomości: działka w użytkowaniu rolniczym.

Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego - 2,30 q pszenicy rocznie.

Czas trwania dzierżawy powyższych nieruchomości – 5 lat

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie przetargu, którego termin i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Cena pszenicy będzie ustalana na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim, w sprawie krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu roku poprzedzającego naliczenie czynszu dzierżawczego.

Umowa dzierżawy określi szczegółowe obowiązki stron.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

Uwaga!

  1. Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
  2. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki.
  3. Opłaty niezależne od właściciela pokrywa dzierżawca.
  4. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do       sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.

            

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie .

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski.                  

Wykaz wywieszono w dniu 22.07.2020 r.

                

                          Wójt  Gminy

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              Jerzy Garucki

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl