Informacje o projekcie OZE w Gminie Platerów realizowanym w 2017-2018 roku

tablica unijna

 

Informacje o projekcie OZE w Gminie Platerów realizowanym w 2017-2018 roku.

 

Gmina Platerów na podstawie umowy nr: RPMA.04.01.00-14-6896/16-00 zawartej w Warszawie dniu 24.07.2017 r. realizowała projekt pn. „Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjna”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja obejmowała montaż kompletnych instalacji solarnych, pomp ciepła i zestawów fotowoltaicznych wraz z niezbędną armaturą kontrolno-pomiarową, przewodami, urządzeniami magazynującymi i sterującymi. Zestawy OZE zainstalowane zostały w budynkach prywatnych i budynku użyteczności publicznej położonych w miejscowościach gminy Platerów oraz Miasta i Gminy Łosice (Nieskażone Środowisko). Partnerami projektu były parafie z terenu Gminy Platerów (Parafia w Chłopkowie oraz Parafia w Ruskowie) oraz Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z Siedzibą w Łosicach. Inwestycja realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W wyniku realizacji projektu zainstalowanych zostało:

  1. 155 zestawów solarnych z dwoma kolektorami słonecznymi.
  2. 274 zestawy solarne z trzema kolektorami słonecznymi.
  3. 89 zestawów solarnych z czterema kolektorami słonecznymi.
  4. 6 zestawów solarnych z pięcioma kolektorami słonecznymi.
  5. 2 zestawy pomp ciepła.
  6. 2 zestawy fotowoltaiczne.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 6 319 958,85 zł, z czego 80% to pieniądze unijne.

Do chwili obecnej rozliczone zostały dwie transze płatności w kwocie około 5 800 000,00 zł, pozostała kwota tj. ok. 500 000,00 zł jest w trakcie rozliczania.

Efektem realizacji projektu jest wyposażenie Gminy Platerów w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego.

Realizacja inwestycji umożliwia mieszkańcom Gminy czerpanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego. Ograniczone zostało zużycie surowców konwencjonalnych i zmniejszona jest emisja do powietrza substancji zanieczyszczających powstałych w trakcie spalania paliw. Obniżone zostały koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej ponoszone przez mieszkańców. Efektem są oszczędności w budżetach domowych, poprawa warunków życia lokalnej społeczności, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Gminy będącej regionem proekologicznym oraz charakteryzującym się wysoką jakością zasobów ludzkich. Wzrośnie również potencjał turystyczny regionu, co przełożyć się może na wzrost liczby nowych inwestycji i powstawanie miejsc pracy.