slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w miejscowości Lipno

logo kapital ludzki mazowsze efs

dla rozwoju Mazowsza

 

"Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym
w miejscowości Lipno"

 

Beneficjent: Gmina Platerów

Wartość projektu: 2 484 014 , 10 zł

Wartość dofinansowania: 2 061 161 , 34 zł.

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Lipno. Obiekt jest realizowany na działce szkolnej i posiada połączenie z istniejącym budynkiem szkoły poprzez łącznik i po wybudowaniu będzie stworzony jednolity ciąg komunikacyjny.

 

Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy - 812,30 m2

Kubatura - 5 593,50 m3

 

Na zakres inwestycji składają się następujące działania: roboty budowlane ; instalacje centralnego ogrzewania i instalacje wodno - kanalizacyjne ; technologia kotłowni ; instalacje elektryczne ; montaż kamer na terenie obiektu w celu stworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości ; wyposażenie odpowiednio do tego przystosowanych pomieszczeń w komputery na których młodzież szkolna będzie miała szansę poznawać świat informatyki ; wyposażenie Sali w niezbędny sprzęt celem organizacji imprez kulturalno - sportowych.

Obiekt w części mieszczącej salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym jest budynkiem parterowym jednokondygnacyjnym , częściowo zagłębiony w gruncie. Konstrukcję Sali stanowią słupy żelbetowe powiązane ze sobą wieńcami i belkami żelbetowymi ; ściany zewnętrzne i wewnętrzne zarówno konstrukcyjne jak i działowe murowane z betonu komórkowego i cegły. Stropodach nad salą z konstrukcji stalowej przykryty płytami prefabrykowanymi dachowymi , pozostałe dachy z konstrukcji drewnianej przykryte blachą stalową. Stropy nad zapleczem szatniowo-sanitarnym i korytarzem z płyt stropowych kanałowych.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana od 2008 r. Zakończenie robót i przekazanie do użytkowania i eksploatacji przewidziane jest na miesiąc październik 2011 r.

 

Na terenie wsi Lipno jest 82 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Bardzo wielu uczniów chciałoby uprawiać sport pod okiem trenerów lecz w swoim miejscu zamieszkania nie ma na to miejsca. Osoby chcące uprawiać sport zmuszone są do wyjazdów do ośrodków sportowych poza gminę co się wiąże z dodatkowymi nakładami finansowymi na dojazdy. Istniejąca szkoła podstawowa w Lipnie nie posiada należytych warunków do odbywania zajęć z wychowania fizycznego. Istnieje tylko przyszkolne niewielkie boisko, które jest przydatne tylko w okresie letnim i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W okresie jesienno - zimowym zajęcia te odbywają się na korytarzach szkolnych. Stwarza to utrudnienie w prowadzeniu innych zajęć lekcyjnych jak również może narażać na liczne urazy.

W związku z powyższym niezbędnym jest wybudowanie sali z zapleczem szkoleniowo-sanitamym przy istniejącej szkole podstawowej w Lipnie. Dodatkowo brak jest we wsi miejsca spotkań dla dzieci co powoduje iż młodzież pochodząca z rodzin dotkniętych problemami społecznymi jest rozproszona w ramach różnych grup , w różnych miejscach na terenie Gminy Platerów. We wsi brakuje również miejsca dla młodzieży do gry w koszykówkę czy siatkówkę a także dostępu do internetu. Powoduje to, iż w znacznym stopniu ogranicza się pełne wykorzystanie przez nią swojego potencjału intelektualnego co dyskryminuję ją w stosunku do młodzieży miejskiej i szereguje w niższej kategorii społecznej. Budynek projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wykorzystywany będzie do następujących zadań: organizowanie zawodów sportowych i gier ruchomych o charakterze wypoczynkowym, rekreacyjnym, - prowadzenie zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej, -prowadzenie zajęć i zawodów sportowych osób niepełnosprawnych, - organizowanie imprez o charakterze rozrywkowo-kulturalnym dla potrzeb szkoły i społeczności lokalnej. Mieszkańcy wsi Lipno tworzą chętną do współpracy z samorządem grupę społeczną potrzebującą miejsca, które będzie stanowić miejsce spotkań różnych grup wiekowych. Niemożność udziału w zajęciach pozalekcyjnych czy tez brak rozrywek odbija się negatywnie na rozwoju intelektualnym i kulturowym dzieci, prowadząc nieuchronnie do dziedziczenia biernej postawy wobec życia co w przyszłości rodzić będzie konflikty z prawem i uzależnienia.

Wyżej wymienione czynniki w połączeniu z ograniczonymi możliwościami finansowymi Gminy Platerów tworzą barierę dla rozwoju inwestycji przeznaczonych na działalność edukacyjno-wychowawczą, kulturalną i informacyjną. Wartością dodaną projektu będzie: poprawa warunków życia mieszkańców. Do tej pory osoby chcące uprawiać sport zmuszony były do wyjazdów poza granicę Gminy Platerów.

W przypadku realizacji projektu zostanie im stworzona odpowiednia baza celem uprawiania sportu. - wzrost identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania i regionem oraz pogłębiona wiedza na temat miejsca zamieszkania, gminy i regionu, co pozwoli na lepsze poznanie swoich korzeni. Obecnie na terenie Gminy Platerów (w tym wieś Lipno) zaobserwowano szereg poważnych problemów o charakterze społecznym: - uciążliwa przestępczość, w tym z użyciem przemocy, wandalizm,- ubóstwo osób długotrwale bezrobotnych, niezaradnych życiowo i uzależnionych od alkoholu, - alkoholizm i narkomania, - brak pozytywnej, skierowanej do mieszkańców alternatywy dla zachowań patologicznych, - niski poziom integracji społecznej mieszkańców, nie zagospodarowanie potencjału ludzi niepełnosprawnych, słabość lokalnych organizacji pozarządowych. Przedmiotowy projekt pozwoli rozwiązać część z w/w problemów.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców wsi Lipno w Gminie Platerów w powiecie Łosickim i na Mazowszu, a tym samym wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lokalnej infrastruktury edukacyjne - wychowawczej. Cele cząstkowe to: - poprawa dostępu do obiektów decydujących o rozwoju gminy Platerów (budynek projektowanej sali gminastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym będzie posiadał również sale lekcyjne wyposażone w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu dając tym samym wszystkim zmniejszenie kosztów przejazdów a czasem ich całkowita redukcja osób chcących uprawiać czynnie sport. W przypadku wybudowania sali gimnastycznej osoby chcące uprawiać sport nie będą musiały szukać odpowiednich do tego celu obiektów poza granicami Gminy lecz będą miały na miejscu we wsi Lipno, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży dzieci niepełnosprawnych, rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Gminy Platerów, stworzenie warunków do czynnego i biernego wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Wszystkie te czynniki będą zapobiegać degradacji technicznej i społecznej wsi Lipno oraz całej Gminy Platerów. Z przeanalizowanych celów jasno wynika, iż przedmiotowy projekt dąży do osiągnięcia spójności regionu. Planowana inwestycja jest spójna społecznie, gdyż zapewni powstanie nowych miejsc pracy, czyli w sposób bezpośredni przyczynia się do eliminowania bezrobocia na terenie Gminy Platerów, oraz do poprawy warunków życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie im dodatkowego źródła dochodu. W wyniku realizacji projektu zatrudnienie uzyska 4 osoby. Realizacja projektu stworzy również szansę na wygenerowanie nowych miejsc pracy poprzez pobudzenie małej i średniej przedsiębiorczości. Ludzie zobaczą, iż można za pomocą funduszy unijnych zrealizować zamierzone cele i sami zechcą aplikować o środki unijne celem tworzenia przedsiębiorstw czego nie zrobili wcześniej gdyż nie mieli wystarczających środków. Ponadto projekt jest spójny gospodarczo, gdyż powoduje wzrost dochodów mieszkańców Gminy dzięki tworzonym nowym stanowiskom pracy, a tym samym następuje wzrost PKB na jednego mieszkańca kraju. Zjawisko to prowadzi nie tylko do rozwoju gospodarczego Gminy, ale również całego kraju Projekt charakteryzuje się również spójnością przestrzenną, gdyż w wyniku wybudowania sali z zapleczem szatniowo-sanitarnym nie będzie już potrzeby aby mieszkańcy wsi Lipno chcąc aby ich dzieci mogły uprawiać czynnie sport zawozili je poza miejsce zamieszkania. Takie rozwiązanie prowadzi do oszczędności czasu mieszkańców ale także oszczędności energii wynikającej z mniejszej ilości paliwa spalanego podczas zawożenia dzieci do innych miejsc poza granice Gminy Platerów.

Jakościowa zmiana warunków miejscowych i radykalna zmiana wizerunku obszaru zapewni szansę na indywidualny rozwój poszczególnych mieszkańców o takim charakterze, iż zostanie przerwany mechanizm miedzypokoleniowego dziedziczenia problemów społecznych. Realizacja inwestycji pozytywnie również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w wsi Lipno (planowany monitoring obiektu) oraz na minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego przez zwiększenie aktywizacji grup społecznych narażonych na patologie (nowe miejsca pracy).

W przypadku odstąpienia od realizacji projektu przewiduje się następujące skutki uboczne: 1 w zagospodarowaniu przestrzennym: • dalsza degradacja wsi Lipno a tym samym całej Gminy Platerów poprzez nie właściwe spełnianie funkcji w budynkach użyteczności społecznej, 2) w sferze gospodarczej: brak możliwości rozwoju gospodarczego. Na organizowane na terenie sali imprezy mogłyby przychodzić osoby spoza gminy (np.potencjał! inwestorzy), którzy chcieliby w przyszłości zainwestować w gminie otwierając swoją firmę na jej terenie 3} w sferze społecznej: pogłębianie się marazmu, bezrobocia i braku rozwoju własnej działalności gospodarczej, brak dostępu do właściwej infrastruktury oświatowej, rekreacyjne - wypoczynkowej, spadek poczucia bezpieczeństwa. Reasumując zaniechanie działań (budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym) będzie negatywnie oddziaływać na dalszy rozwój wsi Lipno oraz całej Gminy Platerów. Najważniejsze i najgłębsze skutki mogą wystąpić w sferze społecznej.

 

Analiza efektywności projektu wykazała, iż przedsięwzięcie:

  • oddziałuje na teren powiatu łosickiego oraz pozostałych powiatów woj. mazowieckiego,
  • pozytywnie wpłynie na konkurencyjność województwa w układzie ponadlokalnym, regionalnym i krajowym oraz europejskim,
  • spowoduje efekt synergii w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu
  • korzystnie oddziałuje na spójność Mazowsza w zakresie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym.

 

Przestrzenny zasięg oddziaływania projektu można scharakteryzować jako ponadpowiatowy. Istotą projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę jakości nauczania oraz dostępności regionalnej infrastruktury edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia na terenie wsi Lipno w Gminie Platerów. Wybudowanie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym stanie się atrakcyjnym miejscem do organizowania imprez o charakterze rozrywkowo-kulturalnyrn dla potrzeb szkoły i społeczności lokalnej.
Ponadto, jednym z długofalowych rezultatów projektu będzie wzmocnienie atrakcyjności regionu w aspekcie osiedleńczym oraz inwestycyjnym. Dzięki poprawie estetyki wsi oraz zmniejszeniu skali zachowań patologicznych, Lipno stanie się miejscowością przyjazną do zamieszkania oraz lokowania nowych przedsiębiorstw.

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia, przyczyni się do zwiększenia spójności regionu w następujących aspektach:

- ekonomicznym - inwestycja przyczyni się do zmniejszenia bezrobocie i wzrostu gospodarczego na terenach problemowych wskazanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z uwagi na to, iż realizowana będzie w granicach gminy Platerów, określonej w przywołanym dokumencie jako obszar charakteryzujący się kumulacją negatywnych zjawisk społeczno - gospodarczych.

- społecznym - jednym z rezultatów projektu będzie utworzenie 4 nowych miejsc pracy, na terenach dotkniętych bezrobociem o 50% wyższym od średniej dla województwa mazowieckiego, co w efekcie przyczyni się do redukcji stopy bezrobocia i wzrostu poziomu zatrudnienia.

- przestrzennym - gdyż w wyniku wybudowania sali z zapleczem szatniowo - sanitarnym nie będzie już potrzeby aby mieszkańcy wsi Lipno chcąc aby ich dzieci mogły uprawiać czynnie sport zawozili je poza miejsce zamieszkania. Przedmiotowy projekt będzie bezpośrednio oddziaływać na mieszkańców gminy Platerów, gdyż stworzono go w głównej mierze z myślą o nich przyczyniając się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, a także ich bezpieczeństwa i wygody.

Przyjęte w ramach planowanej inwestycji rozwiązania techniczne i technologiczne uwzględniają wykorzystanie nowych technologii i potrzeby funkcjonowania użytkowników. W dokumentacji uwzględniono rozwiązania zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych. Użyte materiały do konstrukcji poszczególnych elementów projektu zapewniają wysokąjakość, trwałość, funkcjonalność oraz optymalizację kosztów utrzymania przedmiotowej infrastruktury publicznej. Ponadto materiały użyte podczas realizacji inwestycji posiadać będą niezbędne atesty i certyfikaty. Cele ni podniesienia bezpieczeństwa zostanie zainstalowany monitoring. Wszystko to sprawi, iż zostanie podniesiony prestiż miejsca (szkoła podstawowa w Lipnie) jako terenu gwarantującego bezpieczne i komfortowe korzystanie z niego.Gmina Platerów zamierza zastosować w projekcie innowacyjne rozwiązanie o charakterze organizacyjno-zarządczym, skutkujące m.in. na wdrożeniu nowych modeli postępowania. Reasumując innowacyjność technologiczna i techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez wprowadzone nowatorskie i nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

 

Dnia 15 marca 2012 roku sala gimnastyczna została odebrana i przekazana do użytkowania.

 

logo kapital ludzki mazowsze efs

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl