slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

„Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

plakat

baner

„Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Platerów / Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość”.

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych, TIK) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 48 uczniów w tym 23 dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie do 30.06.2021 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od września 2019 do czerwca 2021 r. a także podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w tym 16 kobiet wyżej wymienionej szkoły do 30.12.2019 w zakresie:

- metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,

- stosowania metody eksperymentu w dydaktyce,

- wykorzystania TIK w dydaktyce,

- prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE,

- korzystania z e-produktów w procesie dydaktycznym,

poprzez objęcie ich szkoleniami w tym zakresie

W ramach realizacji Projektu zaplanowano: wyposażenie pracowni przyrodniczej, pracowni komputerowej i pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie.

Grupę docelową projektu stanowi 60 uczniów oraz 20 nauczycieli.

 

Dla 60 uczniów/28 dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie zorganizowane będą zajęcia edukacyjne wyrównawcze i/lub doskonalące oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021

Przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia doskonalące z informatyki

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia doskonalące z przyrody

- zajęcia wyrównawcze z chemii

- zajęcia wyrównawcze z fizyki

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia psychoedukacyjne

Dla 20 nauczycieli/ 16 kobiet Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu:

 • stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw
 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu
 • stosowania narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego
 • prowadzenia procesu indywidualizacji i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy
 • korzystania z e-produktów w procesie dydaktycznym

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 20;
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 48;
 • Liczba uczniów, którzy nabyli umiejętności uniwersalne (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego) po opuszczeniu programu – 48.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1;
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 60;
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20;
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 20;
 • Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych– 52;
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1;
 • Liczba osób z SPE objętych wsparciem 19.

Kwota dofinansowania – 242.534,62 zł; wkład własny – 17.664,00 zł.

baner

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl