slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

GP.OS.6220.2-7.2011/2012

Platerów dnia 14.02.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

 Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości

GP.OS.6220.2-5/2011/2012

Platerów 23 stycznia 2012 r.

 

 


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami ) oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) , po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Postanawiam

Nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn- Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

GP.OS.6220.2-3.2011

Platerów dnia 30.12. 2011 rPaństwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny
Ul. Kilińskiego 2
08-200 Łosice

 

Zgodnie z przepisami art.64 ust. 1 pkt.2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zmianami )

zwracam się

o wyrażenie  opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce  zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn- Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

 

GP.OS.6220.2-2.2011

Platerów dnia 30.12. 2011 r

 


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie

 

Zgodnie z przepisami art.64 ust. 1 pkt.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zmianami )

zwracam się
o wyrażenie  opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce  zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn- Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

 

Strona 2 z 3

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl