slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

GP.OS.6220.2-1.2011

Platerów dnia 28.12.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjneg

Na podstawie art.61 § 4 ,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071  ze zmianami)  zgodnie z art.71 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 oraz art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam, że

Na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ,ul. Jana Kazimierza 3, 05-126 Nieporęt  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce  zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn-Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Urząd Gminy w Platerowie
przypomina o obowiązku kompostowania
odpadów biodegradowalnych

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2010 roku należało ograniczyć masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do poziomu 75 % w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku.

W przypadku nie spełnienia tych wymagań Polska zostanie obciążona karami, które obciążą przede wszystkim całe społeczeństwo.

 

Zgodnie z definicją zamieszoną w art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, odpadami ulegającymi biodegradacji są te odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Jako przykładowe rodzaje odpadów biodegradowalnych tzw. dyrektywa składowiskowa Nr 1999/31/WE wymienia żywność, odpady ogrodnicze, papier oraz tekturę. Ograniczenie ilości kierowania tych odpadów na składowiska ma na celu m.in. zredukowanie produkcji metanu.

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Platerowie faktu posiadania na swojej posesji kompostowników, by tutejszy urząd mógł udokumentować odzysk odpadów biodegradowalnych z terenu naszej gminy.

Platerów dnia 29 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 /2011
Wójta Gminy Platerów
Z dnia 29 lipca 2011

 

W sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Platerów

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Platerów „ przyjętego uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010 r. zarządzam , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez Gminę Platerów pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urząd Gminy w Platerowie zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informacje zawarte w niżej zamieszczonych dokumentach:

Strona 3 z 3

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl